آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,047,468 418,777,940,490 Rls. 14,200,558 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 624,380 150,131,451,512 Rls. 5,064,559 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,098,031 95,993,993,022 Rls. 3,243,960 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 145,889 21,065,825,575 Rls. 723,643 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,650 17,012,156,286 Rls. 565,094 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 7,287 15,802,950,189 Rls. 535,657 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 3,300 12,945,949,054 Rls. 428,915 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 297,686 12,580,562,091 Rls. 428,848 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 77,831 9,393,782,607 Rls. 317,703 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 2,564 9,182,640,651 Rls. 312,414 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 18,335 8,562,869,543 Rls. 289,480 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,280 6,980,616,121 Rls. 231,200 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,560 5,772,259,197 Rls. 193,117 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 19,133 5,253,583,281 Rls. 178,760 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,053 3,237,163,630 Rls. 107,216 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069010 ا ستابيلايزر 22,500 2,115,490,750 Rls. 70,620 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 21069020 ا مولسيفاير 20,000 1,578,849,650 Rls. 52,433 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 7,200 1,383,724,200 Rls. 46,294 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,847 846,328,000 Rls. 29,951 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 3,320 645,876,964 Rls. 21,422 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,000 582,426,500 Rls. 20,076 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 3,715 534,873,237 Rls. 18,676 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,300 454,201,562 Rls. 16,074 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 23,472 396,487,592 Rls. 13,696 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,666 366,162,908 Rls. 12,622 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28391100 متاسيليکات هاي سديم 10,000 360,207,000 Rls. 12,112 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 4,440 318,195,674 Rls. 10,745 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,810 212,224,769 Rls. 7,098 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,241 189,427,469 Rls. 6,385 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 504 104,015,306 Rls. 3,636 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 415 96,594,654 Rls. 3,376 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 267 95,087,173 Rls. 3,324 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 2,600 90,626,622 Rls. 3,047 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 400 48,855,871 Rls. 1,643 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 250 48,574,915 Rls. 1,625 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 50 6,036,800 Rls. 200 $
مجموع کل
803,168,010,864 ريال
مجموع کل
27,176,177 دلار
[1]