آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 11,588 44,274,173,232 Rls. 1,494,706 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 79,488 28,065,727,418 Rls. 935,312 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 30,226 24,041,932,613 Rls. 804,737 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,349 18,182,119,052 Rls. 604,086 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 47,897 15,824,262,657 Rls. 537,372 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 36,668 15,778,250,282 Rls. 536,247 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,299 12,208,289,710 Rls. 412,958 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 22,474 11,135,900,594 Rls. 377,412 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 5,743 8,947,714,217 Rls. 303,941 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 298 8,853,090,868 Rls. 293,129 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 548 6,277,837,038 Rls. 208,153 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 65 4,614,566,112 Rls. 152,881 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,703 4,153,446,605 Rls. 137,604 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 3,910,134,686 Rls. 138,143 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 1,732 3,431,921,130 Rls. 115,185 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 11,600 3,026,190,300 Rls. 100,258 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 127 2,980,763,706 Rls. 99,399 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,710 2,761,658,985 Rls. 91,503 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,000 2,696,923,450 Rls. 91,780 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,433 2,483,989,949 Rls. 85,004 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 250 2,449,715,380 Rls. 85,624 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,700 2,227,225,347 Rls. 73,788 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 301 2,083,735,890 Rls. 70,485 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 650 1,998,149,522 Rls. 66,703 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 12,840 1,997,104,190 Rls. 66,307 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 47,891 1,996,491,901 Rls. 66,996 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 5,573 1,950,922,324 Rls. 66,520 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,280 1,923,995,952 Rls. 63,764 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 9,600 1,869,645,464 Rls. 65,347 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,650 1,791,063,539 Rls. 59,392 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 358 1,660,424,765 Rls. 56,742 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,055 1,643,993,557 Rls. 58,190 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 12,871 1,615,535,104 Rls. 54,236 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 21,329 1,601,061,305 Rls. 54,483 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 23,540 1,533,155,725 Rls. 51,095 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,000 1,430,892,240 Rls. 47,773 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 13,440 1,207,507,550 Rls. 40,006 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,076 1,072,237,650 Rls. 35,793 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 83 1,054,742,092 Rls. 35,082 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,382 1,051,782,941 Rls. 35,578 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,000 961,259,400 Rls. 31,919 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 17,175 956,564,000 Rls. 31,750 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 200 942,999,408 Rls. 31,242 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 4,050 935,143,900 Rls. 31,007 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,000 920,013,801 Rls. 30,713 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 13,000 895,248,900 Rls. 29,660 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 3,325 877,152,961 Rls. 29,485 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,505 742,512,660 Rls. 25,021 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 500 742,381,943 Rls. 26,552 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,100 691,352,810 Rls. 23,484 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,379 679,014,380 Rls. 23,710 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 300 650,721,060 Rls. 21,561 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,000 619,300,000 Rls. 21,784 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,400 599,264,852 Rls. 20,008 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 781 590,473,640 Rls. 20,897 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,140 577,752,226 Rls. 19,240 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,167 552,353,096 Rls. 19,992 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 2,671 541,903,886 Rls. 19,490 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,700 512,102,250 Rls. 16,968 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 256 495,930,600 Rls. 16,432 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,694 489,397,746 Rls. 16,467 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 2,035 487,171,267 Rls. 16,130 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 15219010 موم زنبور عسل 1,500 481,366,710 Rls. 16,067 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,832 474,852,399 Rls. 16,738 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 832 463,996,193 Rls. 15,482 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,400 434,807,296 Rls. 14,432 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 180 420,291,713 Rls. 14,430 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,390 416,527,868 Rls. 14,315 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 4,400 414,758,960 Rls. 13,728 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,000 412,620,000 Rls. 14,054 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,476 280,715,435 Rls. 9,321 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 784 272,608,000 Rls. 9,033 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,000 229,969,974 Rls. 7,677 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 12 226,278,600 Rls. 7,492 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,118 221,201,744 Rls. 7,513 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 1,150 210,484,049 Rls. 7,007 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 400 159,805,472 Rls. 5,304 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 449 156,618,360 Rls. 5,204 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 316 151,864,383 Rls. 5,031 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 309 146,041,077 Rls. 5,168 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,800 144,325,396 Rls. 4,937 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 480 138,515,200 Rls. 4,600 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 2,200 129,414,253 Rls. 4,286 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 520 114,557,968 Rls. 4,054 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 200 111,499,600 Rls. 3,692 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38249030 موا دآبکاري 890 99,326,681 Rls. 3,383 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,870 98,705,070 Rls. 3,410 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 71 94,673,245 Rls. 3,270 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 920 86,581,459 Rls. 2,868 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 96 85,988,839 Rls. 3,093 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 200 84,951,660 Rls. 2,821 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,200 78,533,610 Rls. 2,779 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 170 75,732,100 Rls. 2,515 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 170 74,925,705 Rls. 2,522 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 352 71,113,504 Rls. 2,356 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85086000 ساير جارومكنده 199 68,766,112 Rls. 2,459 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 98 61,680,960 Rls. 2,044 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 300 61,300,980 Rls. 2,169 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 80 60,755,268 Rls. 2,055 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 980 57,487,721 Rls. 2,056 $
مجموع کل
280,641,933,391 ريال
مجموع کل
9,446,588 دلار