آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 86,920 84,498,906,341 Rls. 2,918,674 $
2 12 1394 مشهد ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 49,300 50,840,466,707 Rls. 1,715,783 $
3 12 1394 مشهد ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 131,475 31,314,704,141 Rls. 1,065,378 $
4 12 1394 مشهد ترکيه 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 126,720 19,426,691,944 Rls. 651,413 $
5 12 1394 مشهد ترکيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 53,101 18,442,841,489 Rls. 619,345 $
6 12 1394 مشهد ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 50,599 15,315,240,000 Rls. 508,339 $
7 12 1394 مشهد ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 124,946 13,582,964,979 Rls. 464,098 $
8 12 1394 مشهد ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 111,752 11,687,600,000 Rls. 387,807 $
9 12 1394 مشهد ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 48,513 11,446,365,715 Rls. 380,161 $
10 12 1394 مشهد ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 4,140 10,269,505,350 Rls. 343,577 $
11 12 1394 مشهد ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 158,630 9,016,795,859 Rls. 304,955 $
12 12 1394 مشهد ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 96,757 8,553,767,828 Rls. 284,065 $
13 12 1394 مشهد ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 156,180 8,293,581,280 Rls. 277,801 $
14 12 1394 مشهد ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,820 8,253,870,831 Rls. 280,372 $
15 12 1394 مشهد ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 4,700 8,155,885,862 Rls. 275,835 $
16 12 1394 مشهد ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 8,187 7,616,146,471 Rls. 266,783 $
17 12 1394 مشهد ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,080 6,761,197,800 Rls. 237,243 $
18 12 1394 مشهد ترکيه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 8,640 6,560,859,520 Rls. 221,928 $
19 12 1394 مشهد ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 37,726 5,073,769,353 Rls. 170,610 $
20 12 1394 مشهد ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 13,650 4,151,537,724 Rls. 137,541 $
21 12 1394 مشهد ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 40,000 3,817,058,340 Rls. 129,660 $
22 12 1394 مشهد ترکيه 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 43,771 3,320,761,438 Rls. 110,183 $
23 12 1394 مشهد ترکيه 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,206 3,080,373,214 Rls. 101,992 $
24 12 1394 مشهد ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 11,300 3,073,515,120 Rls. 102,601 $
25 12 1394 مشهد ترکيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 14,100 3,010,866,033 Rls. 102,067 $
26 12 1394 مشهد ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,000 3,005,809,644 Rls. 99,603 $
27 12 1394 مشهد ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 403,665 2,957,651,300 Rls. 105,068 $
28 12 1394 مشهد ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,230 2,941,555,050 Rls. 97,927 $
29 12 1394 مشهد ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 26,460 2,600,965,730 Rls. 86,841 $
30 12 1394 مشهد ترکيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 8,000 2,438,851,318 Rls. 81,414 $
31 12 1394 مشهد ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 36,637 2,381,815,845 Rls. 78,913 $
32 12 1394 مشهد ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 4,980 2,140,337,194 Rls. 72,900 $
33 12 1394 مشهد ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 2,640 1,950,037,957 Rls. 67,109 $
34 12 1394 مشهد ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 36,668 1,703,475,772 Rls. 56,575 $
35 12 1394 مشهد ترکيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,720 1,659,900,000 Rls. 55,000 $
36 12 1394 مشهد ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,537 1,640,738,579 Rls. 58,065 $
37 12 1394 مشهد ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 50,600 1,585,300,596 Rls. 56,008 $
38 12 1394 مشهد ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 38,588 1,506,243,939 Rls. 50,550 $
39 12 1394 مشهد ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 28,920 1,406,018,820 Rls. 48,381 $
40 12 1394 مشهد ترکيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,200 1,394,050,240 Rls. 47,147 $
41 12 1394 مشهد ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,000 1,358,100,000 Rls. 45,000 $
42 12 1394 مشهد ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 8,600 1,355,480,404 Rls. 46,168 $
43 12 1394 مشهد ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 6,397 1,135,709,328 Rls. 38,930 $
44 12 1394 مشهد ترکيه 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 9,620 1,129,677,903 Rls. 37,711 $
45 12 1394 مشهد ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 11,450 1,054,598,687 Rls. 36,086 $
46 12 1394 مشهد ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,065 1,004,331,150 Rls. 33,371 $
47 12 1394 مشهد ترکيه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,250 892,971,093 Rls. 30,415 $
48 12 1394 مشهد ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,800 890,575,173 Rls. 31,464 $
49 12 1394 مشهد ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,160 884,852,107 Rls. 29,538 $
50 12 1394 مشهد ترکيه 32072010 لعابکها 20,360 814,094,392 Rls. 28,762 $
51 12 1394 مشهد ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 516 806,947,529 Rls. 28,509 $
52 12 1394 مشهد ترکيه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,530 685,249,769 Rls. 22,875 $
53 12 1394 مشهد ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,500 666,960,190 Rls. 22,099 $
54 12 1394 مشهد ترکيه 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 8,215 629,780,398 Rls. 21,017 $
55 12 1394 مشهد ترکيه 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 2,540 606,961,589 Rls. 20,966 $
56 12 1394 مشهد ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,009 599,367,729 Rls. 20,305 $
57 12 1394 مشهد ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,900 573,786,000 Rls. 19,145 $
58 12 1394 مشهد ترکيه 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 5,261 538,785,478 Rls. 18,117 $
59 12 1394 مشهد ترکيه 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 24,810 528,377,270 Rls. 17,873 $
60 12 1394 مشهد ترکيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 480 466,631,650 Rls. 15,580 $
61 12 1394 مشهد ترکيه 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,250 442,631,296 Rls. 14,809 $
62 12 1394 مشهد ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,400 434,973,482 Rls. 14,520 $
63 12 1394 مشهد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 350 421,024,278 Rls. 14,294 $
64 12 1394 مشهد ترکيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,390 388,118,781 Rls. 12,889 $
65 12 1394 مشهد ترکيه 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 939 367,966,401 Rls. 12,533 $
66 12 1394 مشهد ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 900 301,800,000 Rls. 10,000 $
67 12 1394 مشهد ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,640 283,692,907 Rls. 10,000 $
68 12 1394 مشهد ترکيه 84322100 کلوخ شکن ديسکي 3,630 251,684,280 Rls. 8,463 $
69 12 1394 مشهد ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,565 244,338,201 Rls. 8,116 $
70 12 1394 مشهد ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 524 238,020,304 Rls. 7,905 $
71 12 1394 مشهد ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 252 199,030,317 Rls. 6,644 $
72 12 1394 مشهد ترکيه 90261010 فلومتر 23 192,990,452 Rls. 6,496 $
73 12 1394 مشهد ترکيه 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 64 183,148,269 Rls. 6,114 $
74 12 1394 مشهد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21 138,695,265 Rls. 4,668 $
75 12 1394 مشهد ترکيه 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 140 133,343,936 Rls. 4,510 $
76 12 1394 مشهد ترکيه 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 1,055 97,433,886 Rls. 3,276 $
77 12 1394 مشهد ترکيه 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 817 66,873,312 Rls. 2,222 $
78 12 1394 مشهد ترکيه 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 240 66,645,110 Rls. 2,302 $
79 12 1394 مشهد ترکيه 84324000 کودپخش کن 365 38,973,554 Rls. 1,311 $
80 12 1394 مشهد ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 120 29,128,216 Rls. 973 $
81 12 1394 مشهد ترکيه 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 64 20,256,341 Rls. 676 $
82 12 1394 مشهد ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 486 10,281,367 Rls. 346 $
83 12 1394 مشهد ترکيه 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 30 5,164,643 Rls. 178 $
مجموع کل
408,057,477,761 ريال
مجموع کل
13,836,887 دلار
[1]