آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 7,180 17,420,316,715 Rls. 615,927 $
2 12 1394 مشهد ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,425 16,700,064,534 Rls. 560,874 $
3 12 1394 مشهد ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 560 10,743,396,534 Rls. 384,242 $
4 12 1394 مشهد ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,864 9,560,187,936 Rls. 316,437 $
5 12 1394 مشهد ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 127,873 7,185,019,937 Rls. 243,326 $
6 12 1394 مشهد ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 30,067 7,053,348,461 Rls. 240,959 $
7 12 1394 مشهد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,822 6,338,589,964 Rls. 225,552 $
8 12 1394 مشهد ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 17,892 4,732,894,053 Rls. 157,177 $
9 12 1394 مشهد ايتاليا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 13,659 4,400,836,113 Rls. 149,490 $
10 12 1394 مشهد ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3,190 3,703,131,114 Rls. 122,649 $
11 12 1394 مشهد ايتاليا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 45,577 3,307,289,809 Rls. 109,571 $
12 12 1394 مشهد ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,815 2,741,310,968 Rls. 94,691 $
13 12 1394 مشهد ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 14,988 2,667,906,835 Rls. 90,096 $
14 12 1394 مشهد ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,100 2,075,085,930 Rls. 74,216 $
15 12 1394 مشهد ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 469 1,508,896,854 Rls. 51,884 $
16 12 1394 مشهد ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 399 1,506,678,394 Rls. 51,180 $
17 12 1394 مشهد ايتاليا 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 5,874 1,385,753,406 Rls. 47,576 $
18 12 1394 مشهد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 44 1,074,482,680 Rls. 36,205 $
19 12 1394 مشهد ايتاليا 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 30 1,059,112,169 Rls. 36,362 $
20 12 1394 مشهد ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 525 1,044,165,706 Rls. 34,583 $
21 12 1394 مشهد ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 28 948,842,207 Rls. 32,576 $
22 12 1394 مشهد ايتاليا 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,596 478,012,208 Rls. 16,411 $
23 12 1394 مشهد ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19 454,962,420 Rls. 15,075 $
24 12 1394 مشهد ايتاليا 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 5,078 435,550,346 Rls. 15,108 $
25 12 1394 مشهد ايتاليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,950 417,486,527 Rls. 14,122 $
26 12 1394 مشهد ايتاليا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11 307,901,508 Rls. 10,202 $
27 12 1394 مشهد ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 5 284,481,482 Rls. 9,943 $
28 12 1394 مشهد ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 145 278,368,360 Rls. 9,719 $
29 12 1394 مشهد ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 105 255,209,736 Rls. 8,852 $
30 12 1394 مشهد ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2 123,842,358 Rls. 4,292 $
31 12 1394 مشهد ايتاليا 90261010 فلومتر 5 119,560,709 Rls. 4,105 $
32 12 1394 مشهد ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 12 116,785,581 Rls. 3,973 $
33 12 1394 مشهد ايتاليا 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 19 88,888,065 Rls. 3,052 $
34 12 1394 مشهد ايتاليا 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 6 86,512,335 Rls. 2,970 $
35 12 1394 مشهد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 264 76,079,006 Rls. 2,688 $
36 12 1394 مشهد ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 90 75,259,935 Rls. 2,493 $
37 12 1394 مشهد ايتاليا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 20 50,994,670 Rls. 1,688 $
38 12 1394 مشهد ايتاليا 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 1 48,743,640 Rls. 1,615 $
39 12 1394 مشهد ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,104 46,800,004 Rls. 1,617 $
40 12 1394 مشهد ايتاليا 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1 43,554,346 Rls. 1,541 $
41 12 1394 مشهد ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1 42,765,030 Rls. 1,417 $
42 12 1394 مشهد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2 29,321,859 Rls. 1,007 $
43 12 1394 مشهد ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1 17,282,430 Rls. 573 $
44 12 1394 مشهد ايتاليا 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 1 14,806,550 Rls. 508 $
45 12 1394 مشهد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 20 13,117,600 Rls. 434 $
46 12 1394 مشهد ايتاليا 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 200 9,838,200 Rls. 326 $
مجموع کل
111,073,435,223 ريال
مجموع کل
3,809,303 دلار
[1]