آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 9,278,600 64,716,829,157 Rls. 2,227,506 $
2 12 1394 مشهد ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 375,000 13,352,013,744 Rls. 446,072 $
3 12 1394 مشهد ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 94,500 2,853,897,000 Rls. 94,500 $
4 12 1394 مشهد ازبكستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 72,000 1,943,754,360 Rls. 67,316 $
5 12 1394 مشهد ازبكستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 13,500 1,169,768,685 Rls. 41,651 $
6 12 1394 مشهد ازبكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,000 867,046,464 Rls. 28,944 $
7 12 1394 مشهد ازبكستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 24,000 632,288,916 Rls. 21,708 $
8 12 1394 مشهد ازبكستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 609,669,180 Rls. 21,658 $
9 12 1394 مشهد ازبكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 24,000 504,662,760 Rls. 16,884 $
10 12 1394 مشهد ازبكستان 55094200 ساير نخ هاي چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,821 286,618,647 Rls. 10,205 $
11 12 1394 مشهد ازبكستان 52085200 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, چاپ شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 98 15,698,194 Rls. 559 $
12 12 1394 مشهد ازبكستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 75 5,570,327 Rls. 198 $
13 12 1394 مشهد ازبكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 89 5,317,130 Rls. 189 $
14 12 1394 مشهد ازبكستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 42 4,838,870 Rls. 172 $
مجموع کل
86,967,973,434 ريال
مجموع کل
2,977,562 دلار
[1]