آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 810,826 263,251,341,186 Rls. 8,954,101 $
2 12 1394 قم هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 586,887 66,442,716,464 Rls. 2,254,102 $
3 12 1394 قم هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 413,518 59,574,800,463 Rls. 2,018,882 $
4 12 1394 قم هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 290,773 56,558,150,941 Rls. 1,914,034 $
5 12 1394 قم هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 227,457 40,357,101,565 Rls. 1,373,107 $
6 12 1394 قم هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 67,300 24,860,367,505 Rls. 842,753 $
7 12 1394 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 62,873 24,570,279,798 Rls. 834,748 $
8 12 1394 قم هند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 110,170 23,906,577,221 Rls. 812,130 $
9 12 1394 قم هند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 114,132 21,674,923,015 Rls. 736,942 $
10 12 1394 قم هند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 105,012 11,262,467,783 Rls. 382,246 $
11 12 1394 قم هند 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 142,463 10,629,585,686 Rls. 362,631 $
12 12 1394 قم هند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 23,405 8,777,379,371 Rls. 297,794 $
13 12 1394 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 24,898 7,957,528,998 Rls. 270,032 $
14 12 1394 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 14,445 7,267,915,343 Rls. 246,683 $
15 12 1394 قم هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 81,765 4,723,515,186 Rls. 162,393 $
16 12 1394 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 46,332 4,629,877,123 Rls. 157,783 $
17 12 1394 قم هند 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 27,498 3,766,154,263 Rls. 128,550 $
18 12 1394 قم هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,018 3,750,040,000 Rls. 125,147 $
19 12 1394 قم هند 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 20,272 3,741,194,556 Rls. 127,065 $
20 12 1394 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 18,627 2,791,541,950 Rls. 94,846 $
21 12 1394 قم هند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,628 2,073,455,217 Rls. 69,562 $
22 12 1394 قم هند 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 6,877 1,716,070,345 Rls. 58,684 $
23 12 1394 قم هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 9,725 1,591,550,833 Rls. 54,123 $
24 12 1394 قم هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,926 1,296,147,412 Rls. 44,147 $
25 12 1394 قم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,379 822,284,252 Rls. 27,776 $
26 12 1394 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 1,150 470,254,125 Rls. 15,977 $
27 12 1394 قم هند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 435 172,983,067 Rls. 5,812 $
28 12 1394 قم هند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 600 110,569,144 Rls. 3,689 $
29 12 1394 قم هند 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 216 96,993,774 Rls. 3,281 $
30 12 1394 قم هند 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 235 85,884,311 Rls. 2,941 $
31 12 1394 قم هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 81 71,060,323 Rls. 2,397 $
32 12 1394 قم هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 380 48,390,532 Rls. 1,760 $
33 12 1394 قم هند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 487 33,632,902 Rls. 1,223 $
34 12 1394 قم هند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 52 27,204,930 Rls. 939 $
35 12 1394 قم هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 10 24,983,166 Rls. 833 $
36 12 1394 قم هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 71 20,807,886 Rls. 712 $
37 12 1394 قم هند 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 5 17,198,879 Rls. 590 $
38 12 1394 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 63 15,741,116 Rls. 540 $
39 12 1394 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 37 4,186,408 Rls. 143 $
40 12 1394 قم هند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 12 3,872,042 Rls. 133 $
41 12 1394 قم هند 85113020 دلكو جهت موتورسيكلت 3 1,830,074 Rls. 61 $
مجموع کل
659,198,559,155 ريال
مجموع کل
22,391,292 دلار
[1]