آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 1,388,691 383,244,112,027 Rls. 12,960,869 $
2 12 1394 قشم ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 21,000 19,065,372,000 Rls. 636,000 $
3 12 1394 قشم ژاپن 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 49,000 18,007,748,231 Rls. 601,140 $
4 12 1394 قشم ژاپن 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 10,800 10,166,312,313 Rls. 339,375 $
5 12 1394 قشم ژاپن 85164000 ا توي برقي 13,500 8,943,791,990 Rls. 298,564 $
6 12 1394 قشم ژاپن 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,000 8,309,624,400 Rls. 277,200 $
7 12 1394 قشم ژاپن 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 1,850 7,088,945,342 Rls. 236,645 $
8 12 1394 قشم ژاپن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 9,500 5,545,175,326 Rls. 185,111 $
9 12 1394 قشم ژاپن 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 900 3,257,721,296 Rls. 108,750 $
10 12 1394 قشم ژاپن 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 840 1,855,870,587 Rls. 62,913 $
11 12 1394 قشم ژاپن 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 3,000 1,337,212,801 Rls. 45,225 $
12 12 1394 قشم ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 350 918,906,775 Rls. 30,743 $
13 12 1394 قشم ژاپن 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 1,450 830,743,388 Rls. 27,732 $
14 12 1394 قشم ژاپن 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 880 373,400,000 Rls. 12,684 $
15 12 1394 قشم ژاپن 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 150 42,856,719 Rls. 1,508 $
16 12 1394 قشم ژاپن 84871010 پروانه كشتي يا قايق با قطر كمتر از 40 سانتي متر 40 9,990,869 Rls. 339 $
مجموع کل
468,997,784,064 ريال
مجموع کل
15,824,797 دلار
[1]