آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 39,176 5,948,158,305 Rls. 197,063 $
2 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,199 2,763,170,973 Rls. 91,544 $
3 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 216,300 2,548,405,305 Rls. 85,762 $
4 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 21,308 1,517,692,833 Rls. 50,281 $
5 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 100,000 724,344,000 Rls. 24,000 $
6 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 750 629,391,001 Rls. 21,011 $
7 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 3,840 392,705,914 Rls. 13,010 $
8 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 21,935 248,079,045 Rls. 8,219 $
9 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 695 59,289,744 Rls. 1,964 $
10 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 11 30,275,662 Rls. 1,003 $
11 12 1394 قشم ساير كشورهاي خارجي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 301 24,226,083 Rls. 803 $
مجموع کل
14,885,738,865 ريال
مجموع کل
494,660 دلار
[1]