آمار کل " واردات از" کشور (استوني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران استوني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 218,917 10,168,215,532 Rls. 338,835 $
2 12 1394 غرب تهران استوني 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,020 2,877,384,870 Rls. 95,607 $
3 12 1394 غرب تهران استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 31,772 1,316,437,376 Rls. 43,610 $
4 12 1394 غرب تهران استوني 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 13,631 468,207,390 Rls. 15,507 $
5 12 1394 غرب تهران استوني 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 3,400 184,695,066 Rls. 6,137 $
6 12 1394 غرب تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 1,943 97,398,370 Rls. 3,275 $
7 12 1394 غرب تهران استوني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 97 6,589,400 Rls. 218 $
مجموع کل
15,118,928,004 ريال
مجموع کل
503,189 دلار
[1]