آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 625,910 129,487,139,292 Rls. 4,405,345 $
2 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 668,546 46,763,022,040 Rls. 1,567,542 $
3 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 356,000 20,695,815,473 Rls. 716,283 $
4 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 93,450 17,240,478,083 Rls. 579,837 $
5 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 500,000 16,922,738,209 Rls. 567,628 $
6 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 250,800 11,372,234,168 Rls. 382,884 $
7 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 284,660 10,309,663,821 Rls. 344,387 $
8 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 133,742 9,059,747,055 Rls. 303,319 $
9 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 1,774,690 8,646,941,943 Rls. 287,532 $
10 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 247,916 7,919,851,180 Rls. 265,646 $
11 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 130,080 6,346,259,600 Rls. 212,482 $
12 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 09041110 فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي 27,000 5,294,835,000 Rls. 175,815 $
13 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 60,222 5,232,724,818 Rls. 178,498 $
14 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 221,856 4,634,323,425 Rls. 157,292 $
15 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29054500 گليسرول 260,000 4,491,699,200 Rls. 149,905 $
16 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 24022000 سيگار حاوي توتون 30,200 4,489,254,000 Rls. 148,946 $
17 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 184,800 4,393,305,624 Rls. 149,643 $
18 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 18,225 3,942,710,462 Rls. 130,723 $
19 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 50,963 3,814,385,935 Rls. 126,815 $
20 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 62,794 3,649,683,041 Rls. 120,878 $
21 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 10,960 3,279,300,000 Rls. 108,644 $
22 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 52,920 3,270,000,000 Rls. 112,953 $
23 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 73,933 3,179,197,444 Rls. 109,556 $
24 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 75,200 3,062,448,037 Rls. 101,681 $
25 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 2,133,860,084 Rls. 71,236 $
26 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 21,000 1,970,679,375 Rls. 69,464 $
27 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 24,053 1,927,183,070 Rls. 64,336 $
28 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 30,850 1,761,352,800 Rls. 58,498 $
29 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 9,493 1,703,734,000 Rls. 56,447 $
30 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 78,602 1,555,159,724 Rls. 51,574 $
31 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 6,080 1,526,015,308 Rls. 51,837 $
32 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29232010 لستينکها 48,000 1,453,494,780 Rls. 48,295 $
33 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 72,000 1,440,496,200 Rls. 49,945 $
34 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,275 1,223,088,614 Rls. 40,618 $
35 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 17,000 990,947,000 Rls. 33,153 $
36 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 17,000 966,870,440 Rls. 32,843 $
37 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 20,160 944,368,349 Rls. 33,625 $
38 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 38231200 ا سيد ا ولئيک 43,200 940,314,147 Rls. 31,390 $
39 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 13,792 909,210,016 Rls. 30,342 $
40 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 3,294 765,233,200 Rls. 26,064 $
41 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 18,000 694,766,808 Rls. 23,004 $
42 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 26,369 649,827,428 Rls. 21,872 $
43 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 4,210 642,090,000 Rls. 21,503 $
44 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 72,322 628,813,565 Rls. 21,038 $
45 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 16,400 575,198,676 Rls. 19,188 $
46 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 17,600 537,222,140 Rls. 17,933 $
47 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 84,000 491,887,448 Rls. 16,291 $
48 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 21,000 484,650,350 Rls. 16,179 $
49 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,345 459,620,854 Rls. 15,341 $
50 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 16,000 408,650,740 Rls. 13,540 $
51 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 13,050 267,072,429 Rls. 9,552 $
52 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 4,080 204,305,082 Rls. 6,820 $
53 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,166 198,035,250 Rls. 7,008 $
54 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 5,000 195,881,374 Rls. 6,905 $
55 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 24,770 194,403,680 Rls. 6,621 $
56 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,770 161,650,907 Rls. 5,354 $
57 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,880 124,005,129 Rls. 4,153 $
58 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 940 96,367,905 Rls. 3,227 $
59 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,387 85,989,240 Rls. 2,870 $
60 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 1,137 69,697,700 Rls. 2,327 $
61 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 26,000 66,836,093 Rls. 2,374 $
62 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 123 62,343,105 Rls. 2,132 $
63 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 960 44,589,289 Rls. 1,493 $
64 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 250 28,668,820 Rls. 974 $
مجموع کل
367,082,338,970 ريال
مجموع کل
12,401,600 دلار
[1]