آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 5,335,855 9,783,963,983,944 Rls. 330,450,624 $
2 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,857,211 1,219,770,101,945 Rls. 41,511,416 $
3 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 42,006,069 1,025,033,999,573 Rls. 34,502,382 $
4 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 5,697,701 991,562,881,688 Rls. 33,978,319 $
5 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 21,047,300 951,739,597,420 Rls. 31,693,684 $
6 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 55,530,681 907,338,546,954 Rls. 30,381,641 $
7 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 762,382 897,658,000,001 Rls. 35,857,036 $
8 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 5,449,925 757,286,080,337 Rls. 26,212,223 $
9 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 32,501,261 683,621,133,010 Rls. 22,765,453 $
10 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 23,276,232 649,069,543,932 Rls. 22,376,793 $
11 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 31,801,895 647,350,518,477 Rls. 21,647,697 $
12 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 10,295,184 579,325,719,952 Rls. 19,467,340 $
13 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,121,115 559,245,743,973 Rls. 18,530,852 $
14 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,444,570 515,702,826,468 Rls. 17,228,946 $
15 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 3,949,234 483,911,365,256 Rls. 16,679,075 $
16 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,900,836 448,681,566,794 Rls. 14,989,177 $
17 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 8,976,700 420,483,759,204 Rls. 14,074,537 $
18 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 5,988,541 416,014,044,412 Rls. 14,042,746 $
19 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 24022000 سيگار حاوي توتون 1,698,762 390,154,684,354 Rls. 13,059,913 $
20 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 178,000 383,277,272,524 Rls. 12,992,890 $
21 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,547,675 368,175,573,450 Rls. 12,656,360 $
22 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,048,615 356,620,963,560 Rls. 11,911,132 $
23 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 11,247,000 346,535,496,354 Rls. 11,520,864 $
24 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 442,077 342,434,232,638 Rls. 11,591,884 $
25 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 1,896,712 337,166,164,803 Rls. 11,475,277 $
26 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 6,905,600 325,459,575,766 Rls. 10,834,426 $
27 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,600,450 314,098,491,307 Rls. 10,506,786 $
28 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 9,487,176 313,708,478,114 Rls. 10,833,713 $
29 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 21,892,321 311,651,964,253 Rls. 10,511,042 $
30 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 1,855,803 296,942,812,416 Rls. 9,991,495 $
31 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 6,003,236 291,061,104,554 Rls. 9,667,299 $
32 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,423,276 288,365,395,852 Rls. 9,666,987 $
33 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 12,194,242 284,244,698,477 Rls. 9,555,099 $
34 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,447,850 282,924,663,095 Rls. 9,405,196 $
35 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 86069200 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 359,600 248,805,803,923 Rls. 8,305,709 $
36 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,187,294 229,194,737,351 Rls. 7,634,940 $
37 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 4,686,500 222,693,615,433 Rls. 7,411,195 $
38 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,252,990 221,140,779,583 Rls. 7,371,846 $
39 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 515,754 212,029,646,403 Rls. 7,202,137 $
40 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 1,283,746 206,848,753,478 Rls. 7,008,522 $
41 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 10,575,770 200,472,431,969 Rls. 6,794,342 $
42 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,300,250 190,680,259,653 Rls. 6,456,208 $
43 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 609,150 182,740,584,562 Rls. 6,189,346 $
44 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,328,065 181,449,102,750 Rls. 6,196,438 $
45 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 3,449,871 178,990,526,326 Rls. 5,973,583 $
46 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,838,750 174,371,764,049 Rls. 5,806,447 $
47 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29291000 ايزوسياناتکها 3,072,507 171,455,832,556 Rls. 5,722,902 $
48 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,570,170 171,174,078,430 Rls. 5,715,111 $
49 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 7,650,943 168,125,413,452 Rls. 5,608,766 $
50 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 292,224 165,306,828,017 Rls. 5,801,098 $
51 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,074,052 164,374,627,773 Rls. 5,594,989 $
52 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 2,375,050 148,293,230,665 Rls. 4,934,189 $
53 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 9,257,044 146,751,516,092 Rls. 4,883,818 $
54 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,109,450 141,404,034,422 Rls. 4,704,811 $
55 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 159,847 139,931,268,492 Rls. 4,649,164 $
56 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,172,602 126,830,332,623 Rls. 4,253,894 $
57 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 563,870 120,166,561,181 Rls. 4,165,332 $
58 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 835,820 119,107,615,780 Rls. 4,104,692 $
59 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 4,596,271 112,806,826,929 Rls. 3,842,417 $
60 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 1,849,048 112,696,589,053 Rls. 3,794,472 $
61 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,865,440 112,194,942,291 Rls. 3,856,027 $
62 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,606,750 105,206,973,459 Rls. 3,516,115 $
63 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 137,051 102,510,325,459 Rls. 3,476,264 $
64 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 3,420,320 99,206,129,300 Rls. 3,296,382 $
65 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 253,869 98,831,529,335 Rls. 3,303,427 $
66 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 472,031 96,809,748,774 Rls. 3,274,398 $
67 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 3,012,600 96,247,926,401 Rls. 3,199,039 $
68 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 2,377,500 95,691,384,580 Rls. 3,192,355 $
69 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,508,558 95,070,778,622 Rls. 3,170,320 $
70 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,941,444 89,419,349,116 Rls. 2,979,446 $
71 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 2,027,300 83,379,838,289 Rls. 2,772,490 $
72 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 576,088 81,655,318,259 Rls. 2,752,131 $
73 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,407 81,333,745,079 Rls. 2,950,684 $
74 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,710,182 79,391,464,403 Rls. 2,644,034 $
75 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,180,637 78,572,220,503 Rls. 2,611,920 $
76 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 1,854,769 75,295,298,950 Rls. 2,503,038 $
77 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 642,825 74,907,467,700 Rls. 2,552,021 $
78 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,325,000 74,562,130,189 Rls. 2,516,586 $
79 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,440,000 74,337,557,652 Rls. 2,484,215 $
80 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 1,252,477 72,982,566,014 Rls. 2,448,497 $
81 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,681,812 72,350,792,437 Rls. 2,478,128 $
82 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 377,963 72,213,005,980 Rls. 2,432,161 $
83 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 4,831,460 70,456,895,000 Rls. 2,336,722 $
84 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,413,200 69,582,264,718 Rls. 2,324,017 $
85 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,556,375 68,469,035,191 Rls. 2,281,622 $
86 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,370,220 68,114,845,707 Rls. 2,400,747 $
87 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,013,470 67,829,140,763 Rls. 2,268,085 $
88 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 368,505 67,108,987,277 Rls. 2,235,187 $
89 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,510,307 67,094,932,352 Rls. 2,235,836 $
90 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 1,847,651 66,823,230,050 Rls. 2,240,640 $
91 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,733,943 65,839,174,957 Rls. 2,196,071 $
92 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 216,558 65,650,117,390 Rls. 2,277,146 $
93 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 290,680 65,365,940,244 Rls. 2,319,075 $
94 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 687,122 65,182,153,968 Rls. 2,176,632 $
95 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,551,492 64,940,433,683 Rls. 2,174,122 $
96 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 465,419 64,472,210,555 Rls. 2,150,146 $
97 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 818,030 62,548,973,423 Rls. 2,088,456 $
98 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,320,000 61,840,277,597 Rls. 2,107,556 $
99 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,875,376 60,129,386,399 Rls. 1,995,676 $
100 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,376,450 59,800,002,799 Rls. 1,994,382 $
مجموع کل
34,721,842,240,664 ريال
مجموع کل
1,176,908,464 دلار