آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,485,437 143,644,751,840 Rls. 4,896,820 $
2 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,408,636 135,852,188,300 Rls. 4,506,996 $
3 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 4,511,408 132,341,514,085 Rls. 4,464,736 $
4 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 215,280 131,340,000,000 Rls. 4,384,431 $
5 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 346,361 101,381,811,416 Rls. 3,480,682 $
6 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 137,313 99,414,546,092 Rls. 3,474,711 $
7 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 248,778 90,481,002,480 Rls. 2,998,045 $
8 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 135,985 76,204,460,209 Rls. 2,524,266 $
9 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 922,860 67,010,095,600 Rls. 2,227,467 $
10 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 737,523 61,143,830,016 Rls. 2,103,301 $
11 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 502,739 48,110,082,457 Rls. 1,614,647 $
12 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 536,510 45,425,549,564 Rls. 1,558,898 $
13 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,009,000 38,162,467,206 Rls. 1,285,844 $
14 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 383,650 33,623,405,271 Rls. 1,128,439 $
15 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 490,829 32,420,855,315 Rls. 1,087,926 $
16 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 82,073 31,720,047,870 Rls. 1,070,851 $
17 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 134,544 31,623,809,839 Rls. 1,067,168 $
18 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,176,631 31,604,068,529 Rls. 1,075,650 $
19 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 661,012 31,323,590,944 Rls. 1,046,733 $
20 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,430,784 27,732,749,932 Rls. 936,703 $
21 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 717,000 27,034,062,935 Rls. 918,416 $
22 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 45,644 24,874,288,041 Rls. 843,458 $
23 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 298,400 24,184,195,266 Rls. 813,896 $
24 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 372,681 20,884,585,035 Rls. 705,063 $
25 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 695,682 20,827,027,308 Rls. 715,604 $
26 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 160,072 18,972,504,191 Rls. 634,713 $
27 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 107,945 18,946,920,450 Rls. 641,404 $
28 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 327,920 18,554,259,999 Rls. 669,611 $
29 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 238,493 17,981,274,711 Rls. 599,586 $
30 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 156,461 17,883,402,322 Rls. 606,649 $
31 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 291,289 17,577,175,367 Rls. 614,623 $
32 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 48,600 17,245,402,503 Rls. 586,583 $
33 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 131,850 16,574,801,266 Rls. 552,037 $
34 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 71,820 16,468,324,558 Rls. 558,402 $
35 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 184,276 15,336,067,700 Rls. 534,871 $
36 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 117,132 14,635,809,422 Rls. 495,924 $
37 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28100010 ا سيد بريک 680,000 14,511,303,030 Rls. 490,222 $
38 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 130,440 14,185,968,792 Rls. 480,882 $
39 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 38,523 13,980,746,232 Rls. 501,745 $
40 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 685,820 13,423,699,747 Rls. 455,474 $
41 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 91,709 12,902,805,297 Rls. 437,651 $
42 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 6,105 12,586,980,804 Rls. 430,545 $
43 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 29,892 12,359,586,660 Rls. 409,529 $
44 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 358,379 12,117,293,767 Rls. 418,365 $
45 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 27,355 11,480,000,000 Rls. 405,582 $
46 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 599,592 11,020,541,628 Rls. 378,779 $
47 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 41,403 10,911,304,897 Rls. 374,331 $
48 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 198,102 10,899,354,672 Rls. 377,295 $
49 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 305,871 10,874,894,803 Rls. 371,223 $
50 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,625 9,923,883,063 Rls. 351,391 $
51 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28421090 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 386,400 9,518,156,254 Rls. 317,965 $
52 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 120,000 9,327,091,182 Rls. 321,429 $
53 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 247,165 9,173,202,534 Rls. 308,987 $
54 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 93,928 9,129,946,715 Rls. 315,782 $
55 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 153,903 8,755,792,470 Rls. 294,677 $
56 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 210,283 8,377,340,401 Rls. 286,246 $
57 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 443,250 8,305,943,069 Rls. 280,818 $
58 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 189,161 8,063,347,156 Rls. 269,965 $
59 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 25,693 8,025,839,634 Rls. 267,305 $
60 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84232000 باسکول برا ي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله 8,845 7,201,898,000 Rls. 245,296 $
61 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 31,304 7,155,507,712 Rls. 242,680 $
62 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,000 7,120,658,160 Rls. 237,752 $
63 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 31,270 6,878,735,589 Rls. 237,543 $
64 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 70,047 6,857,395,984 Rls. 228,107 $
65 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 53,389 6,696,209,517 Rls. 224,143 $
66 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 65,775 6,464,281,677 Rls. 214,175 $
67 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 81,680 6,449,200,000 Rls. 215,224 $
68 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 40,357 6,426,771,580 Rls. 218,895 $
69 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 162,400 6,400,085,869 Rls. 218,632 $
70 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 107,780 6,244,697,772 Rls. 219,358 $
71 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 112,000 6,013,731,804 Rls. 208,418 $
72 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 74,991 5,986,097,392 Rls. 198,261 $
73 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 157,565 5,955,959,025 Rls. 202,864 $
74 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 129,755 5,935,452,951 Rls. 198,139 $
75 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 15,905 5,612,291,159 Rls. 190,254 $
76 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,840 5,505,774,862 Rls. 185,431 $
77 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 18,837 5,457,809,263 Rls. 186,861 $
78 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 60,090 5,424,569,752 Rls. 182,713 $
79 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 66,700 5,384,180,494 Rls. 181,398 $
80 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 47,530 5,300,441,600 Rls. 188,293 $
81 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 62,461 5,282,079,221 Rls. 177,577 $
82 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,909 5,275,486,482 Rls. 182,973 $
83 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 75,872 5,123,680,325 Rls. 175,238 $
84 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 198,340 4,902,000,000 Rls. 163,645 $
85 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 56,401 4,844,746,605 Rls. 164,906 $
86 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,669 4,828,392,312 Rls. 161,188 $
87 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 17,991 4,824,158,272 Rls. 163,635 $
88 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 12,060 4,724,497,773 Rls. 157,694 $
89 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 57,320 4,718,557,029 Rls. 159,634 $
90 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 112,705 4,451,217,343 Rls. 149,658 $
91 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 30029010 عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي كنترل كننده آفات بيماريکها و علفکهاي هرز) 11,508 4,380,629,388 Rls. 150,270 $
92 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 28332500 سولفات هااز مس 40,000 4,285,894,844 Rls. 148,389 $
93 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 18,000 4,101,665,000 Rls. 136,832 $
94 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 185,100 3,951,433,266 Rls. 134,648 $
95 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 10,216 3,924,200,000 Rls. 134,230 $
96 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 66,731 3,878,413,943 Rls. 136,006 $
97 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 49,804 3,817,484,416 Rls. 126,490 $
98 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 15219020 موم هاي حشرا ت (شلاک ) 64,000 3,742,573,058 Rls. 124,046 $
99 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 481,240 3,738,078,398 Rls. 123,880 $
100 12 1394 شهيدرجايي اسپانيا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 27,854 3,494,503,028 Rls. 119,936 $
مجموع کل
2,167,157,391,710 ريال
مجموع کل
73,386,653 دلار