آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,600 32,128,697,574 Rls. 1,094,302 $
2 12 1394 شهركرد ايتاليا 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 141,500 31,454,057,724 Rls. 1,071,323 $
3 12 1394 شهركرد ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 40,000 22,785,042,060 Rls. 760,262 $
4 12 1394 شهركرد ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 451,000 22,502,656,000 Rls. 750,664 $
5 12 1394 شهركرد ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 2,910 1,141,326,851 Rls. 37,816 $
6 12 1394 شهركرد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,400 753,357,600 Rls. 24,961 $
7 12 1394 شهركرد ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 450 429,711,210 Rls. 14,238 $
8 12 1394 شهركرد ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 8,980 265,885,313 Rls. 9,372 $
9 12 1394 شهركرد ايتاليا 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 1,600 158,601,600 Rls. 5,255 $
10 12 1394 شهركرد ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 1,360 123,476,250 Rls. 4,101 $
11 12 1394 شهركرد ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 600 81,283,320 Rls. 2,693 $
12 12 1394 شهركرد ايتاليا 74152100 وا شرا زمس (همچنين واشر فنري) ,حديد نشده 1,059 79,079,419 Rls. 2,620 $
مجموع کل
111,903,174,921 ريال
مجموع کل
3,777,607 دلار
[1]