آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 102,668 16,229,160,902 Rls. 539,065 $
2 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 65,346 14,811,514,600 Rls. 499,857 $
3 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 29,900 2,701,524,960 Rls. 89,760 $
4 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 6,082 2,038,433,685 Rls. 70,868 $
5 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 51,400 1,981,131,878 Rls. 67,886 $
6 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,413 1,429,494,602 Rls. 49,070 $
7 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 15,600 1,312,401,000 Rls. 46,260 $
8 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,996 1,019,156,000 Rls. 33,765 $
9 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 16,267 965,178,720 Rls. 32,070 $
10 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 364 958,109,015 Rls. 33,354 $
11 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 15,300 947,869,804 Rls. 31,642 $
12 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,511 934,580,664 Rls. 31,286 $
13 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,255 820,491,310 Rls. 27,292 $
14 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,312 736,533,688 Rls. 24,625 $
15 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,107 699,416,822 Rls. 23,635 $
16 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,860 665,127,294 Rls. 22,499 $
17 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 1,600 595,680,000 Rls. 19,876 $
18 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 529,224,279 Rls. 17,669 $
19 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 8,950 519,225,458 Rls. 17,796 $
20 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 934 427,050,907 Rls. 14,537 $
21 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,240 392,867,314 Rls. 13,115 $
22 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 5,866 389,891,902 Rls. 12,905 $
23 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 356 326,420,068 Rls. 11,532 $
24 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 263 259,838,789 Rls. 9,034 $
25 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 550 245,052,868 Rls. 8,181 $
26 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 217,981,401 Rls. 7,278 $
27 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 389 215,747,678 Rls. 7,786 $
28 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 7 177,520,919 Rls. 6,229 $
29 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 548 154,334,361 Rls. 5,299 $
30 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 476 138,381,816 Rls. 4,726 $
31 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 322 123,687,514 Rls. 4,116 $
32 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 112 107,263,140 Rls. 3,830 $
33 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 10 96,678,400 Rls. 3,200 $
34 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 300 96,332,066 Rls. 3,216 $
35 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 97 94,025,136 Rls. 3,322 $
36 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 126 88,391,244 Rls. 2,947 $
37 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 226 78,492,636 Rls. 2,612 $
38 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 116 64,285,102 Rls. 2,320 $
39 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 116 53,426,809 Rls. 1,875 $
40 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 316 44,765,800 Rls. 1,494 $
41 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 527 37,462,880 Rls. 1,240 $
42 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 210 34,227,986 Rls. 1,143 $
43 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 78 29,188,605 Rls. 973 $
44 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 37 26,455,902 Rls. 904 $
45 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84133010 پمپ ا نژکتور 4 20,816,430 Rls. 730 $
46 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 20 19,025,609 Rls. 687 $
47 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3 18,380,011 Rls. 631 $
48 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 15 16,260,480 Rls. 540 $
49 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 27 15,025,759 Rls. 542 $
50 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 27 14,992,647 Rls. 541 $
51 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 27 14,967,432 Rls. 540 $
52 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 20 11,098,563 Rls. 401 $
53 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 20 11,086,856 Rls. 400 $
54 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 56 10,931,901 Rls. 388 $
55 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 119 10,115,083 Rls. 338 $
56 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 454 9,230,492 Rls. 317 $
57 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 10 5,560,088 Rls. 201 $
58 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10 4,555,856 Rls. 152 $
59 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1 2,137,370 Rls. 71 $
60 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 6 2,107,334 Rls. 70 $
61 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4 1,565,824 Rls. 52 $
62 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10 211,484 Rls. 7 $
مجموع کل
54,002,095,143 ريال
مجموع کل
1,818,695 دلار
[1]