آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 925,597 196,685,837,789 Rls. 6,710,773 $
2 12 1394 سهلان چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 17,125 136,910,961,712 Rls. 4,536,630 $
3 12 1394 سهلان چين 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 255,522 58,192,533,932 Rls. 2,024,015 $
4 12 1394 سهلان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 56,546 33,537,786,656 Rls. 1,111,337 $
5 12 1394 سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 105,030 28,111,316,252 Rls. 942,679 $
6 12 1394 سهلان چين 84133010 پمپ ا نژکتور 44,884 27,470,110,850 Rls. 926,210 $
7 12 1394 سهلان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 151,138 23,723,041,640 Rls. 820,865 $
8 12 1394 سهلان چين 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 363,166 20,366,421,805 Rls. 679,770 $
9 12 1394 سهلان چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 89,743 19,889,403,689 Rls. 709,528 $
10 12 1394 سهلان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 58,077 18,582,372,512 Rls. 624,536 $
11 12 1394 سهلان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 41,030 17,246,451,827 Rls. 605,449 $
12 12 1394 سهلان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 92,671 15,606,563,430 Rls. 520,765 $
13 12 1394 سهلان چين 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 388,524 14,587,924,193 Rls. 484,198 $
14 12 1394 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 78,304 13,157,989,412 Rls. 436,987 $
15 12 1394 سهلان چين 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 144,000 11,537,323,415 Rls. 397,688 $
16 12 1394 سهلان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 91,800 10,030,866,907 Rls. 347,801 $
17 12 1394 سهلان چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 102,979 8,745,314,041 Rls. 294,020 $
18 12 1394 سهلان چين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 55,440 8,539,795,023 Rls. 288,485 $
19 12 1394 سهلان چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 35,160 8,228,489,760 Rls. 289,440 $
20 12 1394 سهلان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 55,407 7,989,691,120 Rls. 280,673 $
21 12 1394 سهلان چين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 34,404 7,571,114,584 Rls. 268,956 $
22 12 1394 سهلان چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 63,000 6,921,647,501 Rls. 234,481 $
23 12 1394 سهلان چين 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 21,521 6,441,699,458 Rls. 227,411 $
24 12 1394 سهلان چين 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 16,207 6,257,868,924 Rls. 212,138 $
25 12 1394 سهلان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 37,635 5,845,436,011 Rls. 199,718 $
26 12 1394 سهلان چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,930 5,224,365,465 Rls. 173,433 $
27 12 1394 سهلان چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 87,500 4,621,055,865 Rls. 161,618 $
28 12 1394 سهلان چين 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,400 4,558,639,200 Rls. 151,028 $
29 12 1394 سهلان چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 20,372 4,265,914,521 Rls. 146,692 $
30 12 1394 سهلان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 45,480 4,083,262,282 Rls. 136,920 $
31 12 1394 سهلان چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 24,378 3,974,392,413 Rls. 131,672 $
32 12 1394 سهلان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 13,224 3,763,718,738 Rls. 125,764 $
33 12 1394 سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 39,338 3,560,748,472 Rls. 121,629 $
34 12 1394 سهلان چين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 11,625 3,353,580,728 Rls. 115,546 $
35 12 1394 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 3,748 3,311,784,429 Rls. 114,196 $
36 12 1394 سهلان چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 20,860 3,298,034,920 Rls. 116,251 $
37 12 1394 سهلان چين 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 28,200 3,281,385,595 Rls. 115,664 $
38 12 1394 سهلان چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 645 3,238,893,216 Rls. 107,305 $
39 12 1394 سهلان چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,793 3,172,237,185 Rls. 110,121 $
40 12 1394 سهلان چين 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 80,000 3,153,119,125 Rls. 108,254 $
41 12 1394 سهلان چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,650 3,142,009,711 Rls. 106,282 $
42 12 1394 سهلان چين 84821000 بلبرينگ. 10,226 3,071,065,388 Rls. 102,265 $
43 12 1394 سهلان چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 34,000 3,008,156,496 Rls. 106,033 $
44 12 1394 سهلان چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 23,200 2,994,689,237 Rls. 101,239 $
45 12 1394 سهلان چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 47,400 2,946,075,396 Rls. 101,859 $
46 12 1394 سهلان چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 31,080 2,888,915,269 Rls. 98,192 $
47 12 1394 سهلان چين 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 45,450 2,859,831,450 Rls. 94,762 $
48 12 1394 سهلان چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,731 2,850,495,570 Rls. 100,878 $
49 12 1394 سهلان چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 41,411 2,801,950,703 Rls. 93,659 $
50 12 1394 سهلان چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 21,801 2,794,492,198 Rls. 96,674 $
51 12 1394 سهلان چين 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 9,750 2,755,422,518 Rls. 97,884 $
52 12 1394 سهلان چين 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 14,990 2,693,030,733 Rls. 89,455 $
53 12 1394 سهلان چين 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 21,694 2,667,429,573 Rls. 88,795 $
54 12 1394 سهلان چين 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 18,000 2,608,674,081 Rls. 89,231 $
55 12 1394 سهلان چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 627 2,603,012,300 Rls. 94,658 $
56 12 1394 سهلان چين 29181400 اسيد سيتريك 100,000 2,600,230,998 Rls. 86,805 $
57 12 1394 سهلان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 50,870 2,567,523,552 Rls. 86,098 $
58 12 1394 سهلان چين 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 92,531 2,500,145,360 Rls. 82,835 $
59 12 1394 سهلان چين 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,880 2,317,990,290 Rls. 77,390 $
60 12 1394 سهلان چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 19,845 2,310,460,790 Rls. 79,641 $
61 12 1394 سهلان چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,482 2,242,574,903 Rls. 75,984 $
62 12 1394 سهلان چين 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 20,000 2,231,128,200 Rls. 76,600 $
63 12 1394 سهلان چين 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,980 2,132,373,990 Rls. 70,805 $
64 12 1394 سهلان چين 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 9,600 2,112,507,837 Rls. 70,520 $
65 12 1394 سهلان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 40,748 2,024,725,622 Rls. 68,477 $
66 12 1394 سهلان چين 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 1,959,711,000 Rls. 64,887 $
67 12 1394 سهلان چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 58,800 1,910,107,300 Rls. 63,425 $
68 12 1394 سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 14,430 1,897,176,810 Rls. 63,330 $
69 12 1394 سهلان چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,380 1,889,204,634 Rls. 63,588 $
70 12 1394 سهلان چين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 3,627 1,757,667,459 Rls. 58,917 $
71 12 1394 سهلان چين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 25,120 1,731,587,983 Rls. 57,804 $
72 12 1394 سهلان چين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 35,880 1,731,045,518 Rls. 57,357 $
73 12 1394 سهلان چين 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 17,127 1,709,755,950 Rls. 57,023 $
74 12 1394 سهلان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 19,503 1,636,394,537 Rls. 56,817 $
75 12 1394 سهلان چين 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 27,328 1,611,110,948 Rls. 55,036 $
76 12 1394 سهلان چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 20,263 1,609,889,744 Rls. 53,479 $
77 12 1394 سهلان چين 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 28,710 1,592,874,415 Rls. 53,172 $
78 12 1394 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 17,165 1,581,242,581 Rls. 56,239 $
79 12 1394 سهلان چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 18,215 1,511,058,576 Rls. 51,050 $
80 12 1394 سهلان چين 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 42,000 1,496,217,769 Rls. 52,950 $
81 12 1394 سهلان چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,000 1,489,188,078 Rls. 51,127 $
82 12 1394 سهلان چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 12,010 1,444,040,763 Rls. 48,074 $
83 12 1394 سهلان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,680 1,390,016,000 Rls. 46,380 $
84 12 1394 سهلان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 31,238 1,316,190,600 Rls. 43,932 $
85 12 1394 سهلان چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 20,000 1,171,800,000 Rls. 39,441 $
86 12 1394 سهلان چين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 16,680 1,132,972,248 Rls. 38,401 $
87 12 1394 سهلان چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 7,030 1,127,621,407 Rls. 37,485 $
88 12 1394 سهلان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 380 1,107,115,136 Rls. 39,024 $
89 12 1394 سهلان چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 21,862 1,090,096,143 Rls. 36,470 $
90 12 1394 سهلان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 17,301 1,085,483,114 Rls. 37,636 $
91 12 1394 سهلان چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 15,800 1,023,040,520 Rls. 33,970 $
92 12 1394 سهلان چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 11,993 1,008,605,982 Rls. 33,472 $
93 12 1394 سهلان چين 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 10,960 1,005,273,570 Rls. 33,285 $
94 12 1394 سهلان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,800 989,010,000 Rls. 33,000 $
95 12 1394 سهلان چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 2,857 952,820,550 Rls. 31,571 $
96 12 1394 سهلان چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 18,098 894,020,634 Rls. 31,705 $
97 12 1394 سهلان چين 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 2,000 886,459,119 Rls. 29,657 $
98 12 1394 سهلان چين 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 564 827,197,466 Rls. 27,613 $
99 12 1394 سهلان چين 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 925 821,921,980 Rls. 27,553 $
100 12 1394 سهلان چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,500 820,386,105 Rls. 28,166 $
مجموع کل
881,972,311,399 ريال
مجموع کل
29,940,704 دلار