آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 120,000 20,849,011,200 Rls. 724,492 $
2 12 1394 سهلان هلند 29232010 لستينکها 132,000 5,134,410,512 Rls. 172,756 $
3 12 1394 سهلان هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,425 4,248,511,864 Rls. 142,206 $
4 12 1394 سهلان هلند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 10,650 4,156,872,960 Rls. 140,587 $
5 12 1394 سهلان هلند 75081090 توري, شبکه وپرچين, ا زمفتول نيکل . 2,967 3,777,101,236 Rls. 128,355 $
6 12 1394 سهلان هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,415 2,620,717,500 Rls. 87,021 $
7 12 1394 سهلان هلند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 5,034 322,508,659 Rls. 11,032 $
8 12 1394 سهلان هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 1,430 192,307,715 Rls. 6,532 $
9 12 1394 سهلان هلند 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 250 151,389,000 Rls. 5,055 $
10 12 1394 سهلان هلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 87 68,720,400 Rls. 2,295 $
11 12 1394 سهلان هلند 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 150 61,542,180 Rls. 2,055 $
مجموع کل
41,583,093,226 ريال
مجموع کل
1,422,384 دلار
[1]