آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,205,078 1,296,064,799,070 Rls. 44,185,084 $
2 12 1394 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 43,239,934 972,726,516,896 Rls. 33,326,124 $
3 12 1394 سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 9,615,616 237,761,939,349 Rls. 7,942,150 $
4 12 1394 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,786,000 234,643,747,707 Rls. 7,950,368 $
5 12 1394 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 637,899 204,367,861,213 Rls. 6,998,585 $
6 12 1394 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,963,200 196,437,540,317 Rls. 6,629,301 $
7 12 1394 سهلان ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,846,155 148,308,727,433 Rls. 5,061,315 $
8 12 1394 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,990,000 143,645,726,657 Rls. 4,948,670 $
9 12 1394 سهلان ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 6,062,250 141,348,377,100 Rls. 4,681,061 $
10 12 1394 سهلان ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,549,115 125,067,929,584 Rls. 4,161,448 $
11 12 1394 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,556,712 104,529,488,119 Rls. 3,484,052 $
12 12 1394 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,449,683 93,281,031,177 Rls. 3,165,978 $
13 12 1394 سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 672,678 91,296,036,658 Rls. 3,061,862 $
14 12 1394 سهلان ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 743,687 78,663,017,030 Rls. 2,675,322 $
15 12 1394 سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 113,212 76,124,970,109 Rls. 2,677,722 $
16 12 1394 سهلان ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 1,221,160 73,300,713,714 Rls. 2,485,947 $
17 12 1394 سهلان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 345,000 70,855,029,018 Rls. 2,367,648 $
18 12 1394 سهلان ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 544,832 66,717,694,374 Rls. 2,241,926 $
19 12 1394 سهلان ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,019,255 63,473,620,625 Rls. 2,145,779 $
20 12 1394 سهلان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 313,342 62,531,455,684 Rls. 2,128,369 $
21 12 1394 سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 3,988,000 58,685,563,808 Rls. 2,005,434 $
22 12 1394 سهلان ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 2,438,552 49,084,852,535 Rls. 1,672,774 $
23 12 1394 سهلان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 486,075 42,101,842,609 Rls. 1,441,389 $
24 12 1394 سهلان ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 213,000 41,233,329,028 Rls. 1,380,121 $
25 12 1394 سهلان ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 5,013,290 40,723,460,342 Rls. 1,365,507 $
26 12 1394 سهلان ترکيه 28100010 ا سيد بريک 2,296,700 39,986,494,353 Rls. 1,350,813 $
27 12 1394 سهلان ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 147,915 39,157,208,400 Rls. 1,323,374 $
28 12 1394 سهلان ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 505,261 38,127,632,735 Rls. 1,294,693 $
29 12 1394 سهلان ترکيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 274,550 37,272,660,640 Rls. 1,241,411 $
30 12 1394 سهلان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 374,916 36,546,038,476 Rls. 1,236,691 $
31 12 1394 سهلان ترکيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 150,850 36,390,843,575 Rls. 1,243,431 $
32 12 1394 سهلان ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,152,782 35,295,234,498 Rls. 1,199,308 $
33 12 1394 سهلان ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 300,000 34,658,020,348 Rls. 1,168,978 $
34 12 1394 سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 52,545 33,753,533,582 Rls. 1,139,119 $
35 12 1394 سهلان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 420,000 33,241,603,083 Rls. 1,177,001 $
36 12 1394 سهلان ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 915,945 31,608,516,300 Rls. 1,073,480 $
37 12 1394 سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 436,734 30,684,615,717 Rls. 1,027,053 $
38 12 1394 سهلان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 442,884 30,214,633,027 Rls. 1,027,583 $
39 12 1394 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 273,168 29,960,519,240 Rls. 1,007,827 $
40 12 1394 سهلان ترکيه 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 106,085 29,780,181,636 Rls. 997,174 $
41 12 1394 سهلان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 286,313 26,921,055,177 Rls. 896,624 $
42 12 1394 سهلان ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,392,932 25,463,601,287 Rls. 864,770 $
43 12 1394 سهلان ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 47,419 24,834,306,295 Rls. 826,839 $
44 12 1394 سهلان ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 227,551 24,659,863,726 Rls. 835,196 $
45 12 1394 سهلان ترکيه 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 79,067 23,850,980,604 Rls. 795,896 $
46 12 1394 سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 215,381 23,269,032,828 Rls. 793,363 $
47 12 1394 سهلان ترکيه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 119,002 23,124,014,998 Rls. 811,363 $
48 12 1394 سهلان ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 78,654 22,928,711,650 Rls. 760,150 $
49 12 1394 سهلان ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 109,564 21,939,318,255 Rls. 744,640 $
50 12 1394 سهلان ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 110,705 21,801,925,176 Rls. 740,657 $
51 12 1394 سهلان ترکيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 90,899 21,539,797,736 Rls. 731,358 $
52 12 1394 سهلان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 132,210 21,538,899,876 Rls. 730,129 $
53 12 1394 سهلان ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 289,665 21,327,143,150 Rls. 739,755 $
54 12 1394 سهلان ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,000 20,707,662,847 Rls. 708,318 $
55 12 1394 سهلان ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 145,540 20,671,193,238 Rls. 739,313 $
56 12 1394 سهلان ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 288,300 20,380,722,173 Rls. 688,852 $
57 12 1394 سهلان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 281,946 20,304,020,876 Rls. 713,344 $
58 12 1394 سهلان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 79,900 19,821,745,446 Rls. 661,588 $
59 12 1394 سهلان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 62,206 19,793,131,923 Rls. 694,190 $
60 12 1394 سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 48,847 19,439,415,158 Rls. 651,511 $
61 12 1394 سهلان ترکيه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 58,594 19,351,888,049 Rls. 661,595 $
62 12 1394 سهلان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 63,335 19,304,160,888 Rls. 663,832 $
63 12 1394 سهلان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 185,800 18,988,310,723 Rls. 642,468 $
64 12 1394 سهلان ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 73,258 18,327,902,095 Rls. 623,323 $
65 12 1394 سهلان ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 105,335 18,200,864,331 Rls. 618,942 $
66 12 1394 سهلان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,680,176 18,175,693,085 Rls. 645,589 $
67 12 1394 سهلان ترکيه 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 309,102 17,683,959,299 Rls. 601,558 $
68 12 1394 سهلان ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 110,859 17,409,464,794 Rls. 582,226 $
69 12 1394 سهلان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 183,643 17,241,020,760 Rls. 586,186 $
70 12 1394 سهلان ترکيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 639,024 17,187,690,498 Rls. 579,754 $
71 12 1394 سهلان ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 83,770 17,171,521,694 Rls. 596,298 $
72 12 1394 سهلان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 197,980 16,525,340,856 Rls. 559,438 $
73 12 1394 سهلان ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 273,300 16,278,183,749 Rls. 551,324 $
74 12 1394 سهلان ترکيه 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 175,294 16,088,401,967 Rls. 533,616 $
75 12 1394 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 178,320 15,827,867,478 Rls. 524,616 $
76 12 1394 سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 238,780 15,423,766,005 Rls. 515,142 $
77 12 1394 سهلان ترکيه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 130,792 15,193,129,185 Rls. 515,187 $
78 12 1394 سهلان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 5,140 15,068,933,010 Rls. 499,285 $
79 12 1394 سهلان ترکيه 21069085 کآدامس بدون قند 259,387 15,041,380,164 Rls. 510,257 $
80 12 1394 سهلان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 148,885 15,022,386,541 Rls. 507,207 $
81 12 1394 سهلان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 116,252 14,893,652,097 Rls. 502,544 $
82 12 1394 سهلان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 42,800 14,746,997,765 Rls. 498,911 $
83 12 1394 سهلان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 621,732 14,673,536,109 Rls. 496,396 $
84 12 1394 سهلان ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 26,235 14,480,017,029 Rls. 491,801 $
85 12 1394 سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 189,015 14,356,617,311 Rls. 482,833 $
86 12 1394 سهلان ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,000 14,217,814,000 Rls. 479,257 $
87 12 1394 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 205,418 14,183,940,066 Rls. 480,710 $
88 12 1394 سهلان ترکيه 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 250,284 14,105,868,918 Rls. 473,673 $
89 12 1394 سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 159,746 13,862,191,377 Rls. 474,082 $
90 12 1394 سهلان ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 179,050 13,810,021,003 Rls. 461,075 $
91 12 1394 سهلان ترکيه 44111292 كفپوش روكش شده 338,805 13,415,490,730 Rls. 455,826 $
92 12 1394 سهلان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,529 13,312,716,495 Rls. 445,333 $
93 12 1394 سهلان ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,180 13,308,647,500 Rls. 444,066 $
94 12 1394 سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 102,149 13,249,783,094 Rls. 477,398 $
95 12 1394 سهلان ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 36,091 13,011,562,603 Rls. 439,881 $
96 12 1394 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 144,630 12,979,658,132 Rls. 431,515 $
97 12 1394 سهلان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 27,273 12,632,215,525 Rls. 424,436 $
98 12 1394 سهلان ترکيه 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 184,193 12,461,964,334 Rls. 423,279 $
99 12 1394 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 216,000 11,924,270,101 Rls. 398,883 $
100 12 1394 سهلان ترکيه 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 976,000 11,795,080,304 Rls. 410,584 $
مجموع کل
6,284,903,457,849 ريال
مجموع کل
213,530,053 دلار