آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 520,000 75,906,457,510 Rls. 2,564,336 $
2 12 1394 سهلان اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 60,000 8,421,939,516 Rls. 299,873 $
3 12 1394 سهلان اتريش 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 473 5,753,663,954 Rls. 202,387 $
4 12 1394 سهلان اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 11,033 4,471,653,202 Rls. 148,156 $
5 12 1394 سهلان اتريش 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 52,000 3,598,224,302 Rls. 121,978 $
6 12 1394 سهلان اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,367 3,220,821,955 Rls. 108,385 $
7 12 1394 سهلان اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 6,460 2,061,749,058 Rls. 68,978 $
8 12 1394 سهلان اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 131 1,249,592,388 Rls. 42,361 $
9 12 1394 سهلان اتريش 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 4,150 1,148,348,530 Rls. 39,008 $
10 12 1394 سهلان اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,065 930,340,807 Rls. 30,834 $
11 12 1394 سهلان اتريش 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 4,480 510,481,434 Rls. 16,914 $
12 12 1394 سهلان اتريش 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,175 481,304,224 Rls. 16,463 $
13 12 1394 سهلان اتريش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,720 445,833,732 Rls. 14,772 $
14 12 1394 سهلان اتريش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 550 288,006,516 Rls. 9,616 $
15 12 1394 سهلان اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,355 195,314,090 Rls. 6,863 $
16 12 1394 سهلان اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 1,044 111,980,428 Rls. 3,804 $
17 12 1394 سهلان اتريش 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 980 110,540,706 Rls. 3,781 $
18 12 1394 سهلان اتريش 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 208 72,559,591 Rls. 2,482 $
19 12 1394 سهلان اتريش 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 125 66,791,565 Rls. 2,285 $
20 12 1394 سهلان اتريش 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 270 63,791,139 Rls. 2,182 $
21 12 1394 سهلان اتريش 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 167 31,678,642 Rls. 1,084 $
22 12 1394 سهلان اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 45 18,669,384 Rls. 639 $
23 12 1394 سهلان اتريش 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 116 14,230,621 Rls. 487 $
24 12 1394 سهلان اتريش 96122000 تامپون مرکب, حتي آغشته به مرکب بايابدون جعبه. 167 11,735,853 Rls. 401 $
25 12 1394 سهلان اتريش 62089100 تنکه, ربدوشامبر,لباس خانه وا شياءهمانندزنانه يادخترا نه, ا زپنبه. 65 6,866,178 Rls. 228 $
26 12 1394 سهلان اتريش 48202000 دفترچه مشق 3 1,650,676 Rls. 56 $
27 12 1394 سهلان اتريش 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 2 662,244 Rls. 23 $
مجموع کل
109,194,888,244 ريال
مجموع کل
3,708,374 دلار
[1]