آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 2,694,165 78,562,774,017 Rls. 2,651,410 $
2 12 1394 ساوه اسپانيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 480,600 23,734,155,312 Rls. 786,888 $
3 12 1394 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 413,882 21,717,830,338 Rls. 765,284 $
4 12 1394 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 891,381 21,369,526,672 Rls. 726,271 $
5 12 1394 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 709,820 9,249,492,743 Rls. 312,420 $
6 12 1394 ساوه اسپانيا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 434 3,551,364,895 Rls. 130,863 $
7 12 1394 ساوه اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 44,700 2,989,871,705 Rls. 100,136 $
8 12 1394 ساوه اسپانيا 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 17,280 2,609,452,800 Rls. 86,400 $
9 12 1394 ساوه اسپانيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,000 1,483,822,000 Rls. 49,533 $
10 12 1394 ساوه اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,995 958,241,083 Rls. 33,777 $
11 12 1394 ساوه اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 200 412,456,779 Rls. 14,538 $
12 12 1394 ساوه اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 100 404,383,244 Rls. 14,254 $
13 12 1394 ساوه اسپانيا 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 495 379,623,546 Rls. 13,381 $
14 12 1394 ساوه اسپانيا 27101940 روغن پايه معدني 9,500 327,191,495 Rls. 10,915 $
15 12 1394 ساوه اسپانيا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 220 319,277,043 Rls. 11,280 $
16 12 1394 ساوه اسپانيا 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 180 192,739,924 Rls. 6,794 $
17 12 1394 ساوه اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 25 101,623,711 Rls. 3,582 $
18 12 1394 ساوه اسپانيا 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 50 80,485,609 Rls. 2,837 $
19 12 1394 ساوه اسپانيا 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 150 71,763,536 Rls. 2,530 $
20 12 1394 ساوه اسپانيا 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 25 67,512,758 Rls. 2,380 $
21 12 1394 ساوه اسپانيا 29093000 اترهاي بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها 100 56,498,105 Rls. 1,991 $
22 12 1394 ساوه اسپانيا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 170 46,781,097 Rls. 1,649 $
23 12 1394 ساوه اسپانيا 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 100 29,538,094 Rls. 1,041 $
24 12 1394 ساوه اسپانيا 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 100 27,647,051 Rls. 975 $
مجموع کل
168,744,053,557 ريال
مجموع کل
5,731,129 دلار
[1]