آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 40,012,340 201,752,388,486 Rls. 6,957,760 $
2 12 1394 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,210,337 85,571,675,459 Rls. 2,969,959 $
3 12 1394 زنجان چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 426,941 60,198,400,000 Rls. 2,008,790 $
4 12 1394 زنجان چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,560,520 59,636,302,378 Rls. 2,087,409 $
5 12 1394 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 766,411 39,658,982,085 Rls. 1,320,710 $
6 12 1394 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 402,714 36,945,996,266 Rls. 1,250,173 $
7 12 1394 زنجان چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 497,500 30,994,690,262 Rls. 1,052,698 $
8 12 1394 زنجان چين 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 300,000 24,696,630,000 Rls. 818,556 $
9 12 1394 زنجان چين 55099200 ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 10,000 3,232,080,500 Rls. 107,880 $
10 12 1394 زنجان چين 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 40,000 3,228,261,000 Rls. 114,681 $
11 12 1394 زنجان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 3,032,770,697 Rls. 108,468 $
12 12 1394 زنجان چين 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 3,565 1,635,565,632 Rls. 55,051 $
13 12 1394 زنجان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 24,800 1,569,827,237 Rls. 52,967 $
14 12 1394 زنجان چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 17,300 1,285,672,560 Rls. 42,602 $
15 12 1394 زنجان چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 930,240,060 Rls. 30,820 $
16 12 1394 زنجان چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 25,000 648,891,500 Rls. 21,500 $
17 12 1394 زنجان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,700 594,528,943 Rls. 19,847 $
18 12 1394 زنجان چين 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 14,382 485,229,673 Rls. 16,198 $
19 12 1394 زنجان چين 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 16,000 331,291,092 Rls. 11,204 $
20 12 1394 زنجان چين 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 184 134,571,074 Rls. 4,492 $
21 12 1394 زنجان چين 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 2,000 85,861,685 Rls. 2,866 $
22 12 1394 زنجان چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 62 69,266,624 Rls. 2,312 $
مجموع کل
556,719,123,213 ريال
مجموع کل
19,056,944 دلار
[1]