آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 6,126,834 414,925,141,474 Rls. 14,254,566 $
2 12 1394 زنجان هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 3,867,710 186,887,235,912 Rls. 6,365,283 $
3 12 1394 زنجان هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 303,558 162,252,442,917 Rls. 5,374,591 $
4 12 1394 زنجان هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 1,301,020 92,585,101,725 Rls. 3,180,078 $
5 12 1394 زنجان هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,909 6,196,564,265 Rls. 209,030 $
6 12 1394 زنجان هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 30,000 4,385,640,000 Rls. 146,359 $
7 12 1394 زنجان هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 10,100 1,806,329,595 Rls. 63,670 $
8 12 1394 زنجان هند 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,455,591,416 Rls. 51,307 $
9 12 1394 زنجان هند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 20,000 358,181,100 Rls. 11,860 $
10 12 1394 زنجان هند 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 145 66,964,580 Rls. 2,234 $
مجموع کل
870,919,192,985 ريال
مجموع کل
29,658,978 دلار
[1]