آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان تايوان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 180,329 13,776,163,644 Rls. 463,852 $
2 12 1394 زنجان تايوان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 320,000 13,505,145,903 Rls. 470,428 $
3 12 1394 زنجان تايوان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 230,220 11,714,192,222 Rls. 388,538 $
4 12 1394 زنجان تايوان 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 140,000 9,970,211,164 Rls. 344,394 $
5 12 1394 زنجان تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 86,880 4,742,257,327 Rls. 162,602 $
6 12 1394 زنجان تايوان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 800 2,996,500,000 Rls. 100,000 $
مجموع کل
56,704,470,260 ريال
مجموع کل
1,929,814 دلار
[1]