آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 1,215,000 81,407,847,349 Rls. 2,721,901 $
2 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 346,500 59,177,851,593 Rls. 2,036,163 $
3 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 904 52,932,885,011 Rls. 1,767,021 $
4 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 61,824 50,662,378,279 Rls. 1,773,843 $
5 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 551,759 42,994,305,577 Rls. 1,467,682 $
6 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 331,319 35,544,096,001 Rls. 1,192,325 $
7 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 50,374 33,727,239,752 Rls. 1,138,701 $
8 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 22,249 23,122,840,671 Rls. 813,010 $
9 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 245,000 17,078,308,554 Rls. 599,499 $
10 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 225,030 11,993,931,925 Rls. 398,196 $
11 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,805 7,337,692,570 Rls. 253,659 $
12 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,000 4,224,425,196 Rls. 145,539 $
13 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 12,100 3,179,123,560 Rls. 106,361 $
14 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 12,300 2,914,556,311 Rls. 97,509 $
15 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,256 2,465,147,520 Rls. 81,909 $
16 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,849 2,376,251,909 Rls. 79,269 $
17 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,728 2,115,138,754 Rls. 70,608 $
18 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 1,261 1,625,208,390 Rls. 56,020 $
19 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 316 662,617,941 Rls. 22,840 $
20 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 44,000 565,815,000 Rls. 20,024 $
21 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 2,000 520,096,816 Rls. 17,400 $
22 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 300 499,379,868 Rls. 16,707 $
23 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 54,000 404,307,997 Rls. 13,830 $
24 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 1,250 346,587,313 Rls. 11,568 $
25 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 79 271,839,813 Rls. 9,003 $
26 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 470 203,189,362 Rls. 6,730 $
27 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 360 98,013,554 Rls. 3,315 $
28 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 320 73,576,731 Rls. 2,489 $
29 12 1394 زنجان امارات متحده عربي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,000 49,833,300 Rls. 1,650 $
مجموع کل
438,574,486,616 ريال
مجموع کل
14,924,773 دلار
[1]