آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (دير)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 دير امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 84,526 15,872,286,117 Rls. 559,847 $
2 12 1394 دير امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 32,700 9,990,854,020 Rls. 345,317 $
3 12 1394 دير امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 110,500 9,250,175,901 Rls. 313,537 $
4 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 60,230 5,380,736,135 Rls. 183,436 $
5 12 1394 دير امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 67,210 4,601,589,506 Rls. 158,267 $
6 12 1394 دير امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 16,263 3,008,111,449 Rls. 105,811 $
7 12 1394 دير امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 31,825 2,844,824,636 Rls. 98,210 $
8 12 1394 دير امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 29,830 2,796,591,522 Rls. 96,435 $
9 12 1394 دير امارات متحده عربي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 26,042 2,119,678,283 Rls. 72,528 $
10 12 1394 دير امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 21,016 1,771,461,776 Rls. 60,906 $
11 12 1394 دير امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 19,827 1,313,411,610 Rls. 44,926 $
12 12 1394 دير امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 29,183 1,187,405,296 Rls. 41,092 $
13 12 1394 دير امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 17,465 1,170,954,677 Rls. 41,189 $
14 12 1394 دير امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 19,000 1,158,731,183 Rls. 39,195 $
15 12 1394 دير امارات متحده عربي 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 7,168 1,146,176,370 Rls. 40,401 $
16 12 1394 دير امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,200 1,085,267,591 Rls. 38,553 $
17 12 1394 دير امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,450 943,869,696 Rls. 31,922 $
18 12 1394 دير امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,600 935,260,688 Rls. 32,110 $
19 12 1394 دير امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 3,544 934,998,560 Rls. 31,761 $
20 12 1394 دير امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 27,800 923,988,634 Rls. 32,020 $
21 12 1394 دير امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 8,000 909,750,368 Rls. 31,844 $
22 12 1394 دير امارات متحده عربي 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 8,575 885,820,560 Rls. 30,090 $
23 12 1394 دير امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 19,417 875,418,305 Rls. 30,216 $
24 12 1394 دير امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 11,050 872,312,417 Rls. 30,871 $
25 12 1394 دير امارات متحده عربي 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 4,445 809,169,029 Rls. 27,560 $
26 12 1394 دير امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 9,770 795,076,489 Rls. 27,666 $
27 12 1394 دير امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,585 794,353,680 Rls. 27,688 $
28 12 1394 دير امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 3,000 710,223,360 Rls. 24,020 $
29 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 7,435 682,018,859 Rls. 23,714 $
30 12 1394 دير امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 8,325 622,788,464 Rls. 21,166 $
31 12 1394 دير امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 6,055 572,494,804 Rls. 20,130 $
32 12 1394 دير امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,390 534,901,539 Rls. 18,400 $
33 12 1394 دير امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 11,680 510,814,084 Rls. 17,608 $
34 12 1394 دير امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 10,594 494,804,080 Rls. 16,853 $
35 12 1394 دير امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,280 472,499,086 Rls. 15,980 $
36 12 1394 دير امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,800 424,747,181 Rls. 14,622 $
37 12 1394 دير امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 5,400 392,870,016 Rls. 13,287 $
38 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 5,360 384,629,550 Rls. 13,444 $
39 12 1394 دير امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,225 366,770,309 Rls. 12,404 $
40 12 1394 دير امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,689 359,861,420 Rls. 12,264 $
41 12 1394 دير امارات متحده عربي 27101920 گريس 7,170 339,806,542 Rls. 11,492 $
42 12 1394 دير امارات متحده عربي 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 3,090 280,846,212 Rls. 9,939 $
43 12 1394 دير امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 160 267,062,194 Rls. 9,072 $
44 12 1394 دير امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,065 261,604,540 Rls. 8,885 $
45 12 1394 دير امارات متحده عربي 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 600 254,040,583 Rls. 8,955 $
46 12 1394 دير امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 3,810 229,859,440 Rls. 7,829 $
47 12 1394 دير امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 5,400 226,316,972 Rls. 7,737 $
48 12 1394 دير امارات متحده عربي 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 3,564 225,711,443 Rls. 7,889 $
49 12 1394 دير امارات متحده عربي 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 1,500 222,124,831 Rls. 7,566 $
50 12 1394 دير امارات متحده عربي 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,840 212,964,413 Rls. 7,356 $
51 12 1394 دير امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 3,820 204,782,575 Rls. 7,149 $
52 12 1394 دير امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,625 204,052,788 Rls. 7,210 $
53 12 1394 دير امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,650 198,300,726 Rls. 7,006 $
54 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,085 178,690,015 Rls. 6,174 $
55 12 1394 دير امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,094 176,253,872 Rls. 6,144 $
56 12 1394 دير امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 1,790 174,604,596 Rls. 6,103 $
57 12 1394 دير امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,210 160,218,092 Rls. 5,640 $
58 12 1394 دير امارات متحده عربي 85086000 ساير جارومكنده 3,200 159,300,540 Rls. 5,628 $
59 12 1394 دير امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,935 143,321,643 Rls. 4,945 $
60 12 1394 دير امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 2,775 142,822,295 Rls. 5,054 $
61 12 1394 دير امارات متحده عربي 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 6,000 141,135,118 Rls. 4,964 $
62 12 1394 دير امارات متحده عربي 85437020 ---لامپ LED 500 141,128,040 Rls. 4,994 $
63 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,350 138,250,112 Rls. 4,884 $
64 12 1394 دير امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,000 125,453,438 Rls. 4,413 $
65 12 1394 دير امارات متحده عربي 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 1,000 119,524,560 Rls. 4,071 $
66 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,540 119,231,040 Rls. 4,140 $
67 12 1394 دير امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,655 118,571,705 Rls. 4,161 $
68 12 1394 دير امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,294 112,125,840 Rls. 3,809 $
69 12 1394 دير امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,970 112,050,862 Rls. 3,959 $
70 12 1394 دير امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,200 106,956,182 Rls. 3,706 $
71 12 1394 دير امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,013 101,411,862 Rls. 3,583 $
72 12 1394 دير امارات متحده عربي 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,900 98,668,416 Rls. 3,337 $
73 12 1394 دير امارات متحده عربي 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 930 94,183,421 Rls. 3,305 $
74 12 1394 دير امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 5,400 80,560,559 Rls. 2,846 $
75 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 850 72,539,546 Rls. 2,464 $
76 12 1394 دير امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,200 68,946,759 Rls. 2,449 $
77 12 1394 دير امارات متحده عربي 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 950 68,455,968 Rls. 2,325 $
78 12 1394 دير امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 260 64,285,076 Rls. 2,261 $
79 12 1394 دير امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,700 61,398,409 Rls. 2,081 $
80 12 1394 دير امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,200 52,857,266 Rls. 1,855 $
81 12 1394 دير امارات متحده عربي 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 800 47,214,054 Rls. 1,604 $
82 12 1394 دير امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 90 38,240,813 Rls. 1,299 $
83 12 1394 دير امارات متحده عربي 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 30 32,702,208 Rls. 1,106 $
84 12 1394 دير امارات متحده عربي 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 380 32,600,577 Rls. 1,154 $
85 12 1394 دير امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 455 29,967,593 Rls. 1,035 $
86 12 1394 دير امارات متحده عربي 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 130 26,254,955 Rls. 905 $
87 12 1394 دير امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 270 25,402,882 Rls. 899 $
88 12 1394 دير امارات متحده عربي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 540 24,285,771 Rls. 852 $
89 12 1394 دير امارات متحده عربي 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 400 20,528,744 Rls. 722 $
90 12 1394 دير امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 700 20,328,949 Rls. 717 $
91 12 1394 دير امارات متحده عربي 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 415 18,689,367 Rls. 660 $
92 12 1394 دير امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 800 17,392,408 Rls. 612 $
93 12 1394 دير امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 200 16,935,365 Rls. 599 $
94 12 1394 دير امارات متحده عربي 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 140 11,007,987 Rls. 390 $
95 12 1394 دير امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 150 10,740,769 Rls. 375 $
96 12 1394 دير امارات متحده عربي 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 120 10,407,806 Rls. 352 $
97 12 1394 دير امارات متحده عربي 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 200 10,036,278 Rls. 340 $
98 12 1394 دير امارات متحده عربي 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 169 9,665,517 Rls. 341 $
99 12 1394 دير امارات متحده عربي 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 85 9,286,420 Rls. 329 $
100 12 1394 دير امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 90 8,549,030 Rls. 304 $
مجموع کل
87,588,353,234 ريال
مجموع کل
3,029,262 دلار