آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,286 37,320,648,631 Rls. 1,244,733 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 9,384 16,979,469,651 Rls. 573,771 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,960 12,620,953,631 Rls. 436,588 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 958 5,028,038,744 Rls. 169,416 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 876 3,810,324,520 Rls. 127,197 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 340 3,180,857,584 Rls. 114,403 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 580 2,603,291,597 Rls. 96,632 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 544 2,517,891,700 Rls. 98,737 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 810 1,289,529,419 Rls. 43,815 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 186 1,156,596,496 Rls. 42,761 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 868 1,150,318,474 Rls. 38,831 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177020 آنتن مخابراتي 61 907,055,830 Rls. 30,753 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 700 837,663,648 Rls. 27,816 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 130 815,241,820 Rls. 27,196 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 490 575,914,553 Rls. 22,584 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,041 328,894,915 Rls. 11,123 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 21 213,777,592 Rls. 7,461 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 4 184,391,200 Rls. 6,124 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 648 148,575,235 Rls. 4,996 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 200 129,315,503 Rls. 5,071 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9 127,085,168 Rls. 4,515 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 135 105,435,182 Rls. 3,491 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 9 91,880,437 Rls. 3,111 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 21 91,257,344 Rls. 3,086 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6 86,116,240 Rls. 2,884 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 92 37,253,587 Rls. 1,310 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 16 33,846,341 Rls. 1,145 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 120 28,972,800 Rls. 960 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 6 26,920,758 Rls. 928 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 6 15,703,778 Rls. 541 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 30 6,020,955 Rls. 201 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10 3,278,000 Rls. 111 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 0 2,936,810 Rls. 101 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 0 1,121,843 Rls. 39 $
مجموع کل
92,456,579,986 ريال
مجموع کل
3,152,431 دلار
[1]