آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 4,660 34,813,678,833 Rls. 1,175,977 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,305 28,760,115,127 Rls. 979,568 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 35,261 9,171,634,393 Rls. 307,338 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,851 9,089,949,600 Rls. 301,864 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,923 8,787,705,652 Rls. 295,426 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 260 1,732,219,165 Rls. 58,611 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 500 758,540,000 Rls. 25,403 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 239 738,364,001 Rls. 25,147 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 66 627,726,160 Rls. 20,956 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 10 615,836,042 Rls. 21,707 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,076 243,337,892 Rls. 8,069 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 12 194,996,000 Rls. 6,624 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 115 141,129,170 Rls. 4,704 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 139 99,460,597 Rls. 3,379 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 90 82,096,335 Rls. 2,727 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 182 43,356,472 Rls. 1,448 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 20 18,200,000 Rls. 612 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 80 7,870,560 Rls. 261 $
مجموع کل
95,926,215,999 ريال
مجموع کل
3,239,820 دلار
[1]