آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 7,235 47,875,023,105 Rls. 1,658,949 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 20,477 27,094,709,575 Rls. 899,764 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 29,899 24,487,394,484 Rls. 835,580 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 984 13,027,866,865 Rls. 451,160 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,270 10,078,239,776 Rls. 337,783 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 3,381 9,066,424,062 Rls. 302,239 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 2,142 8,645,011,883 Rls. 289,860 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 12,384 7,913,824,841 Rls. 266,429 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 10,467 7,132,438,450 Rls. 236,752 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,255 6,063,810,035 Rls. 214,595 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,212 5,944,799,402 Rls. 201,425 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 140 4,489,065,131 Rls. 154,212 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 2,749 4,140,614,221 Rls. 142,157 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,020 3,639,967,031 Rls. 127,695 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 950 3,366,211,200 Rls. 112,319 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 935 3,047,108,484 Rls. 101,496 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,019 2,868,564,104 Rls. 97,934 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 139 2,722,331,233 Rls. 93,305 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 78 2,700,000,000 Rls. 90,331 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 65 2,349,504,014 Rls. 80,664 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,379 2,141,243,349 Rls. 71,474 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 2,216 1,915,799,979 Rls. 64,198 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,219 1,874,708,692 Rls. 63,348 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 1,718 1,738,194,717 Rls. 60,203 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 7,400 1,331,678,920 Rls. 44,120 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90261010 فلومتر 89 1,209,923,609 Rls. 44,691 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 95 1,114,103,709 Rls. 38,325 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,433 1,097,564,464 Rls. 36,977 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 541 1,045,054,000 Rls. 35,175 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 32 1,003,535,745 Rls. 35,650 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 271 991,963,970 Rls. 33,923 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 180 930,260,316 Rls. 31,820 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 86 905,430,000 Rls. 30,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 970 905,107,547 Rls. 31,023 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 104 903,533,736 Rls. 30,141 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 7 900,000,000 Rls. 31,972 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 5 820,325,000 Rls. 27,381 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 600 774,374,550 Rls. 27,405 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 354 763,370,068 Rls. 25,565 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 200 741,485,313 Rls. 26,082 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 840 657,721,675 Rls. 23,365 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 45 627,000,000 Rls. 21,125 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 5 587,959,717 Rls. 20,808 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,200 557,914,077 Rls. 18,674 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 36 545,419,480 Rls. 19,031 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 530 545,131,176 Rls. 18,165 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 602 540,132,393 Rls. 18,502 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 90 537,978,510 Rls. 18,090 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 523 527,676,761 Rls. 17,560 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 42 523,148,955 Rls. 17,333 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 72 521,848,655 Rls. 18,011 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 690 507,420,409 Rls. 17,867 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,412 502,560,966 Rls. 16,651 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 36 493,470,544 Rls. 17,046 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 35 486,012,620 Rls. 16,213 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 494 474,694,594 Rls. 15,802 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 380 466,078,125 Rls. 15,461 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 350 454,000,000 Rls. 15,682 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 80 450,000,000 Rls. 15,986 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 1,000 441,545,443 Rls. 14,787 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 89 409,977,000 Rls. 13,716 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 169 401,862,400 Rls. 14,182 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 350 384,497,327 Rls. 13,366 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 900 380,718,320 Rls. 13,151 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 250 349,892,196 Rls. 11,833 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 170 300,676,915 Rls. 10,039 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 120 287,000,000 Rls. 9,914 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 450 278,878,400 Rls. 9,310 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12 268,726,950 Rls. 9,045 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,000 252,955,607 Rls. 8,738 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 532 248,758,520 Rls. 8,304 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 173 247,088,795 Rls. 8,535 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 1,005 235,771,191 Rls. 7,812 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 35 235,622,741 Rls. 7,827 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 23 227,692,020 Rls. 7,735 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 18 220,240,180 Rls. 7,350 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 217,777,000 Rls. 7,216 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 690 202,620,009 Rls. 6,853 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 780 198,787,995 Rls. 7,023 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 746 195,604,989 Rls. 6,700 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 1,430 193,268,004 Rls. 6,755 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 7 192,911,983 Rls. 6,815 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 50 185,840,140 Rls. 6,204 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 100 185,239,001 Rls. 6,399 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 47 180,000,000 Rls. 6,409 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 1,451 174,763,119 Rls. 5,842 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 435 171,104,544 Rls. 5,828 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 300 164,416,050 Rls. 5,450 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 349 163,477,132 Rls. 5,559 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 9 145,240,173 Rls. 4,838 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 35 145,000,000 Rls. 5,111 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 13 144,249,336 Rls. 4,779 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 410 141,646,804 Rls. 4,732 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 27 132,696,757 Rls. 4,465 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 520 131,796,968 Rls. 4,553 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 250 124,647,898 Rls. 4,226 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 190 122,856,960 Rls. 4,080 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 138 120,429,735 Rls. 4,245 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 690 109,597,859 Rls. 3,658 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 239 106,869,485 Rls. 3,692 $
مجموع کل
238,789,480,184 ريال
مجموع کل
8,132,563 دلار