آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 38,845 421,713,005,019 Rls. 14,272,250 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,665 74,714,155,041 Rls. 2,492,853 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 603 17,618,807,258 Rls. 592,655 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 7,750 14,107,823,187 Rls. 470,877 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 62 4,399,669,878 Rls. 148,820 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 45 3,939,158,721 Rls. 139,168 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189030 دستگاه دياليز 880 3,894,371,675 Rls. 132,286 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 88 3,297,951,379 Rls. 115,273 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 79 2,682,073,464 Rls. 89,025 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,153 2,397,768,178 Rls. 83,115 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 30 1,463,560,898 Rls. 51,795 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 800 1,446,949,440 Rls. 48,265 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 530 1,054,355,864 Rls. 36,766 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,859 1,026,191,484 Rls. 34,185 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,700 692,256,622 Rls. 23,300 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 6,000 591,209,450 Rls. 19,730 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 178 591,069,264 Rls. 19,585 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 841 507,833,689 Rls. 18,376 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 410,896,179 Rls. 13,625 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 482 354,152,858 Rls. 11,965 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,200 348,168,656 Rls. 11,528 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 232 336,565,333 Rls. 11,317 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 418 327,419,280 Rls. 10,845 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90041000 عينک آفتابي 60 306,600,384 Rls. 10,182 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 400 295,829,249 Rls. 10,157 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 270 273,805,718 Rls. 9,497 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 235 266,394,897 Rls. 9,177 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 944 249,814,775 Rls. 8,740 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 755 215,833,802 Rls. 7,346 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 290 193,411,693 Rls. 6,457 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,005 180,314,954 Rls. 6,096 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 120 152,058,426 Rls. 5,076 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 100 135,872,146 Rls. 4,502 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 195 134,703,504 Rls. 4,899 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 934 133,317,967 Rls. 4,450 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 311 130,982,062 Rls. 4,638 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 540 129,586,883 Rls. 4,492 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 10051000 بذر ذرت 534 129,200,660 Rls. 4,481 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 198 120,816,366 Rls. 4,360 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 308 106,546,361 Rls. 3,739 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 32 101,189,340 Rls. 3,351 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 91 95,800,000 Rls. 3,323 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 832 75,339,264 Rls. 2,496 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 82 74,952,825 Rls. 2,636 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 68 73,002,861 Rls. 2,502 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 380 71,614,429 Rls. 2,396 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85171820 تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 68 66,870,720 Rls. 2,232 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 98 61,764,833 Rls. 2,241 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 70 57,544,032 Rls. 1,911 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 570 52,822,000 Rls. 1,750 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 128 50,134,604 Rls. 1,781 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 300 49,234,225 Rls. 1,642 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 250 46,796,450 Rls. 1,550 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 54 45,869,220 Rls. 1,520 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 80 41,742,360 Rls. 1,383 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 12 37,954,026 Rls. 1,327 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 200 37,633,481 Rls. 1,256 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 60 37,293,337 Rls. 1,235 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 130 33,202,400 Rls. 1,100 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 20 30,856,364 Rls. 1,030 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85340000 مدا رهاي چاپي 7 30,559,200 Rls. 1,020 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 62 29,315,520 Rls. 971 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 33051000 شامپوها 160 22,906,797 Rls. 767 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 104 22,178,102 Rls. 740 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 50 20,979,000 Rls. 700 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 18,069,600 Rls. 600 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 80 17,982,000 Rls. 600 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 53 17,976,000 Rls. 600 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 49 15,789,250 Rls. 523 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 38 15,357,619 Rls. 509 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 60 8,991,000 Rls. 300 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 15 8,303,441 Rls. 275 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 20 7,514,820 Rls. 249 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 50 6,040,400 Rls. 200 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 50 5,994,000 Rls. 200 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4 2,033,546 Rls. 71 $
مجموع کل
562,462,109,729 ريال
مجموع کل
19,002,884 دلار
[1]