آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 50,215 211,638,822,535 Rls. 7,181,367 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 37,148 193,537,864,892 Rls. 6,515,390 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4,140 122,524,468,808 Rls. 4,103,298 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 21,053 49,767,583,094 Rls. 1,665,261 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 5,363 30,215,395,653 Rls. 1,008,659 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 304 18,077,526,148 Rls. 603,777 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 284 17,375,434,628 Rls. 585,504 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,915 17,060,582,599 Rls. 578,344 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,965 14,913,421,652 Rls. 495,142 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,070 12,660,728,101 Rls. 429,987 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 635 12,405,574,002 Rls. 417,064 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 8,971,665,875 Rls. 299,482 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,685 7,345,883,720 Rls. 244,974 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 5,842 7,275,964,320 Rls. 245,233 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 770 6,696,695,223 Rls. 238,706 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,630 4,983,850,020 Rls. 167,972 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90151000 مسافت ياب ها 438 4,911,907,460 Rls. 166,640 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 619 4,554,036,093 Rls. 151,074 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 273 4,414,829,026 Rls. 149,862 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 2,340 4,142,577,003 Rls. 141,372 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 55 4,006,140,282 Rls. 138,003 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 575 3,573,900,000 Rls. 118,750 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 4,550 3,518,673,015 Rls. 119,104 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,141 3,492,078,232 Rls. 120,223 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90153000 ترا زها 502 2,852,980,360 Rls. 94,730 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 8,906 2,656,578,412 Rls. 88,696 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,370 2,391,074,541 Rls. 80,823 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 110 2,367,982,578 Rls. 79,049 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,174 2,342,503,785 Rls. 78,515 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 13 2,334,892,412 Rls. 78,967 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 465 2,207,667,000 Rls. 73,150 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 550 2,064,015,736 Rls. 69,235 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 313 1,906,741,065 Rls. 63,660 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 141 1,897,200,000 Rls. 63,000 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 10 1,869,873,695 Rls. 62,089 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 21069080 کمكمل غذايي، 593 1,700,048,000 Rls. 56,323 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 1,160 1,429,035,383 Rls. 47,419 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 46 1,369,449,105 Rls. 48,979 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 198 1,331,103,903 Rls. 45,183 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 544 1,270,700,000 Rls. 44,415 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 2,055 1,171,733,785 Rls. 38,985 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 31 1,095,868,345 Rls. 36,443 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 211 1,061,141,491 Rls. 37,338 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 90 992,467,388 Rls. 33,121 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 65 961,111,730 Rls. 32,318 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 555 959,261,203 Rls. 31,985 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90214020 سمعک 5 947,743,750 Rls. 31,470 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 37 937,328,930 Rls. 31,055 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 177 853,701,566 Rls. 28,285 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 208 839,868,000 Rls. 27,877 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 621 831,369,549 Rls. 28,249 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 59 814,115,061 Rls. 27,178 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 320 792,242,976 Rls. 26,977 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,595 749,317,675 Rls. 25,436 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 367 700,547,414 Rls. 23,293 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 262 675,602,305 Rls. 22,640 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 31 675,111,985 Rls. 22,537 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 117 660,739,650 Rls. 22,505 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,287 655,945,069 Rls. 22,498 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 78 638,930,916 Rls. 21,330 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 22 612,227,588 Rls. 20,399 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 41 599,734,515 Rls. 19,935 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 38 595,632,896 Rls. 21,781 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 76 581,744,835 Rls. 19,494 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,304 572,531,021 Rls. 19,083 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 257 570,464,162 Rls. 19,319 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 47,280 554,949,373 Rls. 18,529 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,984 553,428,438 Rls. 18,717 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 161 552,489,428 Rls. 18,503 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 225 526,216,227 Rls. 17,566 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 4 496,551,606 Rls. 16,451 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 382 476,380,845 Rls. 15,829 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 373 434,469,000 Rls. 14,396 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 235 410,112,368 Rls. 13,752 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 63 401,316,000 Rls. 13,302 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 35 399,256,680 Rls. 13,241 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 19 383,757,145 Rls. 13,633 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 83 372,675,617 Rls. 12,659 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 56 367,265,141 Rls. 12,739 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 474 348,553,460 Rls. 11,807 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 42 347,526,729 Rls. 11,600 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 25 341,230,000 Rls. 11,787 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 22 334,161,848 Rls. 11,680 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 175 329,891,341 Rls. 10,947 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 293 328,330,000 Rls. 10,906 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 158 320,378,775 Rls. 10,766 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14 299,782,406 Rls. 10,009 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90321000 ترموستات 33 299,342,336 Rls. 10,066 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 248 285,201,469 Rls. 9,558 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 5 285,159,465 Rls. 9,790 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84821000 بلبرينگ. 84 269,277,095 Rls. 8,989 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 39 266,706,706 Rls. 9,423 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 115 237,594,620 Rls. 7,878 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 100 235,024,160 Rls. 7,845 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 34 222,727,700 Rls. 7,422 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 5 219,265,121 Rls. 7,760 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 45 218,804,556 Rls. 7,400 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 24 214,021,458 Rls. 7,528 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 585 212,505,120 Rls. 7,036 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 407 193,779,641 Rls. 6,494 $
مجموع کل
832,342,064,034 ريال
مجموع کل
28,046,959 دلار