آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 270 109,676,880,000 Rls. 3,640,363 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 221 84,979,692,960 Rls. 2,936,395 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 22,354 18,575,955,327 Rls. 628,331 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 172 4,075,936,960 Rls. 144,794 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 21069080 کمكمل غذايي، 1,381 2,767,617,745 Rls. 93,064 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 369 1,338,271,425 Rls. 46,373 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 67 1,145,988,000 Rls. 38,078 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,276 1,032,544,624 Rls. 34,776 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,125 762,465,234 Rls. 26,876 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 177 579,638,759 Rls. 19,469 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 97 456,124,048 Rls. 15,196 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 380,636,120 Rls. 12,641 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 120 375,319,780 Rls. 12,886 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 235 254,932,897 Rls. 8,547 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 72 206,017,435 Rls. 7,319 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,404 173,695,613 Rls. 6,071 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 297 147,065,821 Rls. 4,906 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 325 131,656,781 Rls. 4,651 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 25 130,938,314 Rls. 4,683 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90184919 ----اجزاء وقطعات دستگاه پليمريزاسيون 184 118,960,920 Rls. 4,040 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 25 82,432,172 Rls. 2,800 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 594 76,504,800 Rls. 2,553 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 121 41,238,088 Rls. 1,459 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 30 37,018,080 Rls. 1,230 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 63 19,838,590 Rls. 658 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 290 13,034,022 Rls. 433 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 80 12,973,539 Rls. 431 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 20 10,534,550 Rls. 349 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 44 7,343,777 Rls. 257 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5 4,225,760 Rls. 140 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 20 3,650,997 Rls. 128 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 24013000 آخال توتون و تنباکو 10 3,157,710 Rls. 106 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7 1,719,440 Rls. 60 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 4 1,365,910 Rls. 48 $
مجموع کل
227,625,376,198 ريال
مجموع کل
7,700,107 دلار
[1]