آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 124,915 655,857,319,443 Rls. 22,202,769 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,107 394,165,912,090 Rls. 13,320,866 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,254 121,902,179,181 Rls. 4,101,091 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,273 97,821,116,478 Rls. 3,302,530 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,660 38,569,205,262 Rls. 1,287,742 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 321 36,694,277,614 Rls. 1,230,084 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,100 27,304,086,732 Rls. 911,625 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 192 24,459,546,169 Rls. 812,697 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 300 13,919,896,766 Rls. 500,644 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,596 11,621,602,467 Rls. 390,167 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,951 8,881,660,503 Rls. 297,427 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,825 8,587,773,696 Rls. 289,724 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,505 8,449,844,037 Rls. 287,855 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 60 5,430,644,924 Rls. 192,918 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,275 4,809,036,570 Rls. 162,062 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 495 2,982,315,054 Rls. 100,769 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,610 2,141,342,666 Rls. 71,492 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 310 1,906,617,127 Rls. 65,720 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 291 1,663,241,186 Rls. 55,274 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 100 1,377,033,184 Rls. 45,955 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 350 1,116,718,312 Rls. 39,363 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 10 1,003,667,096 Rls. 33,279 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 228 852,083,527 Rls. 30,057 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 177 788,553,118 Rls. 26,153 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 925 705,415,410 Rls. 23,534 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 100 638,155,297 Rls. 21,306 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 79 625,046,391 Rls. 21,238 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 28049000 سلينيوم 1,500 620,789,263 Rls. 20,714 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 188 575,520,948 Rls. 20,194 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 762 471,210,266 Rls. 15,790 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 656 425,450,425 Rls. 14,234 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90261010 فلومتر 70 412,147,324 Rls. 13,981 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,188 394,597,929 Rls. 13,268 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 421 379,523,177 Rls. 12,936 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 419 292,245,652 Rls. 9,767 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 225 290,438,334 Rls. 9,622 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 476 289,026,360 Rls. 9,576 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 100 282,296,697 Rls. 9,692 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 140 268,578,582 Rls. 9,123 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 567 210,000,000 Rls. 7,254 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 32 187,172,211 Rls. 6,426 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 134 163,900,377 Rls. 5,430 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 370 144,507,744 Rls. 4,824 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 381 139,996,147 Rls. 4,924 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 160 136,513,956 Rls. 4,831 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 700 126,751,800 Rls. 4,199 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 108,665,783 Rls. 3,731 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 7 99,700,000 Rls. 3,353 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 376 88,309,128 Rls. 2,926 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 70 65,262,024 Rls. 2,182 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 55 49,169,989 Rls. 1,675 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 110 32,246,000 Rls. 1,076 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 230 23,238,090 Rls. 772 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 35 21,415,550 Rls. 710 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 20 20,756,610 Rls. 688 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90051000 دوربين دوچشمي 14 16,522,200 Rls. 556 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24 7,644,900 Rls. 255 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 25 3,913,490 Rls. 131 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 0 2,164,250 Rls. 72 $
مجموع کل
1,480,623,965,506 ريال
مجموع کل
50,039,252 دلار
[1]