آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 78,613 721,758,367,291 Rls. 24,366,437 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,791 457,247,342,392 Rls. 15,457,413 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,587 121,498,846,810 Rls. 4,117,531 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,847 108,744,811,064 Rls. 3,637,159 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 975 103,660,298,455 Rls. 3,587,103 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,181 78,868,380,920 Rls. 2,718,586 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 12,371 67,600,078,979 Rls. 2,297,339 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,845 64,479,362,322 Rls. 2,182,675 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,071 56,136,317,685 Rls. 1,910,647 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 4,082 44,574,418,549 Rls. 1,534,702 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 2,797 43,291,778,299 Rls. 1,460,708 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 10,913 42,654,419,329 Rls. 1,427,541 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 523 41,809,921,997 Rls. 1,415,018 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 9,395 40,466,295,679 Rls. 1,382,054 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,966 36,463,634,563 Rls. 1,218,922 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 356 34,919,973,379 Rls. 1,174,519 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,499 34,135,564,600 Rls. 1,154,728 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 5,313 32,641,403,043 Rls. 1,096,932 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 9,453 29,740,617,565 Rls. 998,859 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 7,568 26,302,380,218 Rls. 892,600 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 7,636 25,489,022,178 Rls. 866,158 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12,129 25,042,897,004 Rls. 839,333 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29224910 ديكلوفناك سديم 2,973 21,437,282,690 Rls. 724,286 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5,181 19,663,003,631 Rls. 664,957 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,504 19,555,795,485 Rls. 654,745 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,146 19,530,477,545 Rls. 658,572 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 5,046 19,515,049,012 Rls. 663,403 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 799 18,657,895,499 Rls. 624,105 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 2,110 17,792,249,481 Rls. 626,759 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,999 16,962,067,647 Rls. 569,105 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,840 16,937,423,357 Rls. 563,610 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,059 16,155,348,196 Rls. 550,144 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 16,121 15,775,207,661 Rls. 530,353 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 374 15,579,185,148 Rls. 540,430 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,505 15,035,101,499 Rls. 509,864 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 46 15,016,155,450 Rls. 505,738 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,987 14,620,378,484 Rls. 489,799 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,460 14,580,555,478 Rls. 488,128 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,086 14,434,401,360 Rls. 490,353 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 366 14,368,957,427 Rls. 484,474 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,049 12,923,067,331 Rls. 431,213 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 4,584 11,778,298,028 Rls. 394,607 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,203 11,654,855,868 Rls. 389,618 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,645 11,584,986,069 Rls. 388,411 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,750 11,337,648,915 Rls. 381,505 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 196 10,889,239,041 Rls. 370,495 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 4,812 10,442,848,524 Rls. 352,002 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 749 10,434,839,208 Rls. 347,439 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 6,000 10,054,180,348 Rls. 345,480 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 8,027 10,049,739,575 Rls. 339,115 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 3,567 9,344,402,689 Rls. 322,397 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,152 9,315,635,990 Rls. 315,208 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90219010 دريچه قلب 195 8,539,108,802 Rls. 285,443 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,602 8,466,856,701 Rls. 283,143 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 728 8,332,619,779 Rls. 286,993 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,623 7,586,197,089 Rls. 253,103 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,050 7,543,884,133 Rls. 255,752 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90221410 دستگاه ماموگرا ف 979 7,500,249,397 Rls. 251,509 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 15,406 7,340,946,138 Rls. 246,812 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 2,970 7,260,030,403 Rls. 243,504 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,491 7,138,200,124 Rls. 241,183 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 2,150 6,884,687,125 Rls. 230,126 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 3,247 6,883,279,522 Rls. 229,349 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29223900 سايرآمينو-آلدئيدهاآمينو-ستن هاوآمينو-کينون هاكه داراي بيش ازيك نوع عامل اكسيژنه هستند وا ملاح آن غيرمذکور درجاي ديگر 3,525 6,762,622,600 Rls. 226,950 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,932 6,502,380,868 Rls. 219,418 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 672 6,457,806,597 Rls. 228,538 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 500 6,238,270,000 Rls. 207,217 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 500 5,596,423,883 Rls. 186,821 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1,271 5,543,426,075 Rls. 187,993 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 5,002,364,994 Rls. 168,209 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 220 4,901,727,789 Rls. 163,515 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 405 4,771,930,019 Rls. 162,431 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,987 4,672,747,192 Rls. 157,369 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 297 4,531,199,247 Rls. 163,869 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,967 4,146,236,811 Rls. 140,246 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 2,030 4,144,206,111 Rls. 143,721 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,211 4,139,489,279 Rls. 142,687 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,553 4,135,967,540 Rls. 138,962 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,479 4,125,002,367 Rls. 141,049 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,563 4,107,315,855 Rls. 136,433 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 1,625 4,039,099,828 Rls. 138,936 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85459090 زغال لامپ , زغال باطري وسايرا شياء ا زگرا فيت يا ازساير زغالها ،موردمصرف برقي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,365 3,985,090,019 Rls. 134,829 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,852 3,915,933,038 Rls. 133,975 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11 3,834,195,473 Rls. 128,798 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 2,168 3,803,889,829 Rls. 128,542 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 113 3,693,830,715 Rls. 123,963 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 1,229 3,656,892,439 Rls. 122,091 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29396200 آرگوتامين (INN) و املاح آن 50 3,588,835,900 Rls. 126,239 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 959 3,506,370,571 Rls. 118,015 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 266 3,494,713,000 Rls. 117,603 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 161 3,425,565,474 Rls. 119,310 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,342 3,422,477,278 Rls. 114,546 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 790 3,370,375,659 Rls. 114,178 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,610 3,306,510,897 Rls. 111,763 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 663 3,296,584,024 Rls. 109,705 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,039 3,288,547,994 Rls. 109,410 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 753 3,249,383,633 Rls. 108,781 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 2,559 3,205,434,837 Rls. 110,228 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 1,318 3,150,990,869 Rls. 104,524 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 86 3,054,953,026 Rls. 101,988 $
مجموع کل
2,912,497,259,898 ريال
مجموع کل
98,553,047 دلار