آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 29,455 472,149,455,970 Rls. 15,908,283 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,135 363,662,221,299 Rls. 12,131,937 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 26,898 241,103,528,911 Rls. 8,198,808 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 20,758 143,199,419,396 Rls. 5,223,609 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,928 108,173,012,051 Rls. 3,804,679 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,220 69,029,044,133 Rls. 2,318,429 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 11,558 55,818,015,087 Rls. 1,884,940 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 9,335 44,745,363,806 Rls. 1,540,415 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 16,771 41,736,966,378 Rls. 1,423,659 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,691 35,655,408,332 Rls. 1,189,079 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 970 31,404,824,640 Rls. 1,042,380 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,849 22,837,997,372 Rls. 782,132 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 953 19,107,085,621 Rls. 637,559 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 920 14,943,411,159 Rls. 510,942 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,090 13,612,701,021 Rls. 451,435 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 3,936 12,529,913,032 Rls. 418,263 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 660 10,663,297,320 Rls. 385,946 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 1,334 9,450,715,162 Rls. 313,114 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,050 8,973,499,200 Rls. 299,616 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 722 8,259,461,965 Rls. 281,683 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,893 6,861,883,750 Rls. 230,437 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,320 6,849,710,030 Rls. 229,125 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 247 6,433,760,320 Rls. 226,262 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 2,400 6,266,736,389 Rls. 208,357 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 4,480 6,169,611,987 Rls. 206,618 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 500 6,167,378,880 Rls. 204,326 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 180 5,583,915,229 Rls. 188,882 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 68 5,347,944,000 Rls. 177,696 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 425 5,335,343,185 Rls. 183,408 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 924 5,180,358,851 Rls. 182,346 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 605 4,982,816,789 Rls. 168,924 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,215 4,687,794,575 Rls. 162,041 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 885 4,281,014,706 Rls. 147,414 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 2,135 4,121,842,480 Rls. 137,284 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 980 4,091,286,150 Rls. 135,851 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 825 4,080,858,600 Rls. 136,238 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,371 3,885,743,791 Rls. 129,586 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,352 3,754,705,996 Rls. 125,276 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 580 3,704,113,300 Rls. 123,337 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 610 3,472,304,193 Rls. 115,884 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,600 2,940,867,947 Rls. 102,007 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 857 2,573,941,442 Rls. 85,892 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 140 2,529,364,921 Rls. 86,384 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 05111000 اسپرم گاو 15 2,410,145,414 Rls. 85,618 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,495 2,400,196,500 Rls. 80,100 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 800 1,833,655,646 Rls. 62,429 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 188 1,803,316,983 Rls. 62,298 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 691 1,769,215,521 Rls. 60,445 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 382 1,683,367,585 Rls. 56,317 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 167 1,669,015,003 Rls. 55,687 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,668 1,581,019,433 Rls. 52,511 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 41 1,455,779,816 Rls. 48,243 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 2,920 1,445,433,713 Rls. 48,252 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 730 1,426,297,488 Rls. 50,390 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 32 1,415,343,273 Rls. 47,352 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,049 1,303,201,672 Rls. 44,178 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,050 1,281,522,178 Rls. 43,568 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 435 1,269,379,758 Rls. 45,106 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 100 1,261,630,314 Rls. 43,315 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 716 1,230,900,017 Rls. 41,179 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,500 1,210,999,932 Rls. 40,122 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 802 1,196,397,494 Rls. 40,951 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7 1,113,379,049 Rls. 39,402 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 233 1,031,184,700 Rls. 34,426 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 757 979,206,785 Rls. 33,783 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 3,451 971,344,847 Rls. 32,778 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 200 964,517,592 Rls. 32,851 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,016 888,760,484 Rls. 29,852 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90051000 دوربين دوچشمي 193 842,672,191 Rls. 28,576 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 234 789,120,909 Rls. 28,088 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90041000 عينک آفتابي 270 780,757,895 Rls. 26,041 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 182 740,971,491 Rls. 25,718 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 338 734,449,066 Rls. 24,906 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 695 693,257,658 Rls. 23,415 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 290 629,965,245 Rls. 21,501 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 555 607,078,160 Rls. 20,193 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 110 603,876,772 Rls. 20,951 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 280 592,001,627 Rls. 19,784 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 433 580,339,835 Rls. 19,643 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 12 570,974,021 Rls. 18,918 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 127 542,868,237 Rls. 18,180 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 228 524,075,383 Rls. 18,288 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 72 515,531,909 Rls. 17,350 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 863 508,818,098 Rls. 17,024 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 2,105 493,181,075 Rls. 17,305 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 680 488,326,980 Rls. 16,522 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 10 465,812,289 Rls. 15,478 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 160 462,191,410 Rls. 15,323 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 30 462,011,068 Rls. 15,341 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 38 456,339,896 Rls. 15,382 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 15 447,700,116 Rls. 14,995 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 9 437,229,170 Rls. 15,473 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 20 426,829,000 Rls. 14,178 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 742 415,276,990 Rls. 14,404 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 440 396,462,320 Rls. 13,737 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 265 388,055,200 Rls. 12,888 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,195 387,451,928 Rls. 12,829 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 16 386,384,218 Rls. 13,266 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85452000 جاروبک هاي زغالي 44 375,890,401 Rls. 13,190 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 80 362,122,720 Rls. 12,083 $
مجموع کل
1,889,061,873,839 ريال
مجموع کل
64,232,603 دلار