آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيله سوار آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 6,019,770 50,223,521,914 Rls. 1,732,561 $
2 12 1394 بيله سوار آذربايجان 12072900 پنبه حتي خرد شده 1,380,093 12,998,092,815 Rls. 430,340 $
3 12 1394 بيله سوار آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 51,670 364,729,356 Rls. 13,118 $
مجموع کل
63,586,344,085 ريال
مجموع کل
2,176,018 دلار
[1]