آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 121,530,000 961,261,061,492 Rls. 31,974,843 $
2 12 1394 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 41,900,000 308,431,939,204 Rls. 10,810,669 $
3 12 1394 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,980,000 93,816,631,718 Rls. 3,153,481 $
4 12 1394 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 1,000,000 22,939,131,750 Rls. 759,750 $
مجموع کل
1,386,448,764,164 ريال
مجموع کل
46,698,743 دلار
[1]