آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 211,782,067 2,755,690,992,431 Rls. 92,644,776 $
2 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 129,472,208 1,967,532,317,134 Rls. 68,267,617 $
3 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 42,388,318 1,186,107,179,529 Rls. 40,159,619 $
4 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,853,854 267,145,880,827 Rls. 9,126,318 $
5 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,072,966 231,947,328,331 Rls. 8,288,298 $
6 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 14,602,567 212,362,643,241 Rls. 7,082,846 $
7 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 7,767,310 175,505,731,635 Rls. 6,013,772 $
8 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,297,544 57,671,055,085 Rls. 1,937,804 $
9 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,251,850 51,987,490,687 Rls. 1,777,602 $
10 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 3,967,130 39,754,689,965 Rls. 1,317,211 $
11 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,511,060 33,136,840,859 Rls. 1,136,711 $
12 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,284,582 24,257,863,935 Rls. 853,279 $
13 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,146,500 21,641,748,388 Rls. 761,256 $
14 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,243,383 20,341,268,051 Rls. 679,174 $
15 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 255,970 19,136,385,660 Rls. 690,620 $
16 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 140,969 18,134,977,087 Rls. 600,911 $
17 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 979,663 16,830,499,890 Rls. 597,886 $
18 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 851,121 13,894,055,857 Rls. 493,053 $
19 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 531,520 11,226,160,187 Rls. 380,645 $
20 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 644,555 10,170,356,970 Rls. 339,555 $
21 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 625,000 9,681,892,001 Rls. 341,272 $
22 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 67,636 7,886,617,712 Rls. 261,328 $
23 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 65,000 7,279,001,438 Rls. 256,574 $
24 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 94,464 6,884,344,808 Rls. 248,452 $
25 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 49,964 6,873,168,291 Rls. 229,949 $
26 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 399,202 6,108,365,208 Rls. 211,152 $
27 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 58,760 4,552,656,265 Rls. 164,302 $
28 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 25,000 4,467,623,985 Rls. 157,477 $
29 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 181,450 3,340,400,525 Rls. 116,458 $
30 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 2,071 2,488,827,336 Rls. 84,173 $
31 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 33,995 2,142,751,201 Rls. 70,993 $
32 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,900 1,883,595,849 Rls. 63,018 $
33 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 38123010 آنتي ا کسيدا نها 9,750 1,546,817,173 Rls. 55,824 $
34 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 34,000 1,481,610,435 Rls. 49,071 $
35 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 11,370 317,941,440 Rls. 10,829 $
36 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,633 210,097,800 Rls. 6,981 $
37 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 69039030 سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد. 296 93,583,321 Rls. 3,201 $
38 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 400 19,107,303 Rls. 690 $
مجموع کل
7,201,733,867,840 ريال
مجموع کل
245,480,696 دلار
[1]