آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد ترکيه 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 167,740 11,861,977,809 Rls. 431,423 $
2 12 1394 بجنورد ترکيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 40,895 4,224,426,241 Rls. 139,979 $
3 12 1394 بجنورد ترکيه 72029200 فرووا ناديوم. 7,000 3,907,856,400 Rls. 129,708 $
4 12 1394 بجنورد ترکيه 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 24,993 2,021,386,402 Rls. 66,980 $
5 12 1394 بجنورد ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 205,464,480 Rls. 6,823 $
مجموع کل
22,221,111,332 ريال
مجموع کل
774,913 دلار
[1]