آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 433,880 43,215,918,840 Rls. 1,442,622 $
2 12 1394 بازرگان هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 36,250 3,750,662,250 Rls. 124,815 $
3 12 1394 بازرگان هند 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 183,000 1,375,582,500 Rls. 45,750 $
4 12 1394 بازرگان هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 6,100 838,600,000 Rls. 28,000 $
5 12 1394 بازرگان هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 34,400 819,037,440 Rls. 27,345 $
6 12 1394 بازرگان هند 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 43,920 369,694,340 Rls. 12,343 $
7 12 1394 بازرگان هند 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 7,100 361,167,800 Rls. 12,057 $
8 12 1394 بازرگان هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,900 302,495,000 Rls. 10,100 $
9 12 1394 بازرگان هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 26,500 143,210,418 Rls. 4,782 $
10 12 1394 بازرگان هند 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 420 29,950,000 Rls. 1,000 $
11 12 1394 بازرگان هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,520 17,355,728 Rls. 579 $
مجموع کل
51,223,674,316 ريال
مجموع کل
1,709,394 دلار
[1]