آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39,620 14,920,966,895 Rls. 498,030 $
2 12 1394 بازرگان اتريش 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,752 11,368,797,811 Rls. 423,036 $
3 12 1394 بازرگان اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 20,800 4,255,182,160 Rls. 142,005 $
4 12 1394 بازرگان اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 9,250 4,169,305,420 Rls. 139,176 $
5 12 1394 بازرگان اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 48,973 3,586,168,954 Rls. 119,688 $
6 12 1394 بازرگان اتريش 84821000 بلبرينگ. 17,000 3,558,823,446 Rls. 119,277 $
7 12 1394 بازرگان اتريش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,600 3,218,528,731 Rls. 107,428 $
8 12 1394 بازرگان اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 39,623 3,197,650,468 Rls. 106,751 $
9 12 1394 بازرگان اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10,369 3,010,307,832 Rls. 100,504 $
10 12 1394 بازرگان اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 6,000 2,896,269,125 Rls. 96,681 $
11 12 1394 بازرگان اتريش 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 10,000 1,918,962,000 Rls. 64,051 $
12 12 1394 بازرگان اتريش 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 8,386 1,850,907,341 Rls. 61,792 $
13 12 1394 بازرگان اتريش 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 11,891 1,698,120,295 Rls. 56,695 $
14 12 1394 بازرگان اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 18,044 1,661,375,992 Rls. 55,459 $
15 12 1394 بازرگان اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 5,326 1,360,636,983 Rls. 45,415 $
16 12 1394 بازرگان اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 17,300 1,291,725,400 Rls. 43,115 $
17 12 1394 بازرگان اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 13,400 1,283,234,400 Rls. 42,846 $
18 12 1394 بازرگان اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 2,663 1,009,577,520 Rls. 33,709 $
19 12 1394 بازرگان اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 23,761 946,835,482 Rls. 31,610 $
20 12 1394 بازرگان اتريش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,000 891,656,204 Rls. 29,766 $
21 12 1394 بازرگان اتريش 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 6,513 878,028,274 Rls. 29,315 $
22 12 1394 بازرگان اتريش 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 12,750 734,740,545 Rls. 24,527 $
23 12 1394 بازرگان اتريش 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 11,008 643,489,618 Rls. 21,608 $
24 12 1394 بازرگان اتريش 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 6,250 627,243,750 Rls. 20,943 $
25 12 1394 بازرگان اتريش 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 11,885 623,673,714 Rls. 20,816 $
26 12 1394 بازرگان اتريش 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 4,000 601,993,972 Rls. 20,092 $
27 12 1394 بازرگان اتريش 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,140 549,737,970 Rls. 18,938 $
28 12 1394 بازرگان اتريش 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 4,270 539,670,126 Rls. 19,171 $
29 12 1394 بازرگان اتريش 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,216 471,058,578 Rls. 15,714 $
30 12 1394 بازرگان اتريش 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 21,700 444,025,516 Rls. 14,821 $
31 12 1394 بازرگان اتريش 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 2,030 405,328,939 Rls. 13,530 $
32 12 1394 بازرگان اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,500 287,561,100 Rls. 9,599 $
33 12 1394 بازرگان اتريش 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,097 279,759,150 Rls. 9,484 $
34 12 1394 بازرگان اتريش 64031220 كفشکهاي اسكيبا تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 1,400 237,981,600 Rls. 7,944 $
35 12 1394 بازرگان اتريش 27101920 گريس 2,550 206,274,600 Rls. 6,885 $
36 12 1394 بازرگان اتريش 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,040 190,283,889 Rls. 6,353 $
37 12 1394 بازرگان اتريش 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 1,944 182,480,114 Rls. 6,090 $
38 12 1394 بازرگان اتريش 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,780 125,603,141 Rls. 4,462 $
39 12 1394 بازرگان اتريش 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,000 80,905,500 Rls. 2,700 $
40 12 1394 بازرگان اتريش 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 119 78,930,564 Rls. 2,635 $
41 12 1394 بازرگان اتريش 62112000 لباس ا سكي بصورت دست. 450 58,333,014 Rls. 1,947 $
42 12 1394 بازرگان اتريش 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 240 57,044,764 Rls. 1,930 $
43 12 1394 بازرگان اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,394 49,843,924 Rls. 1,664 $
44 12 1394 بازرگان اتريش 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 450 40,629,600 Rls. 1,350 $
45 12 1394 بازرگان اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 440 33,105,600 Rls. 1,100 $
46 12 1394 بازرگان اتريش 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 25 20,959,900 Rls. 699 $
47 12 1394 بازرگان اتريش 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 315 13,414,336 Rls. 448 $
48 12 1394 بازرگان اتريش 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 30 12,092,250 Rls. 404 $
49 12 1394 بازرگان اتريش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 100 8,706,420 Rls. 291 $
50 12 1394 بازرگان اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 100 5,420,880 Rls. 180 $
مجموع کل
76,583,353,806 ريال
مجموع کل
2,602,669 دلار
[1]