آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 102,315,431 841,032,033,630 Rls. 28,779,432 $
2 12 1394 اميرآباد ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 74,477,435 536,176,394,167 Rls. 18,421,412 $
3 12 1394 اميرآباد ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 16,890,760 156,063,447,682 Rls. 5,406,508 $
4 12 1394 اميرآباد ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 13,723,113 108,891,423,765 Rls. 3,756,717 $
5 12 1394 اميرآباد ترکيه 27131100 کک نفت تکليس نشده 12,791,310 54,134,683,281 Rls. 1,890,309 $
6 12 1394 اميرآباد ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 417,500 26,332,805,542 Rls. 894,560 $
7 12 1394 اميرآباد ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 12,371 14,211,482,265 Rls. 484,042 $
8 12 1394 اميرآباد ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 74,350 9,881,191,808 Rls. 347,574 $
9 12 1394 اميرآباد ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 95,986 5,099,077,802 Rls. 172,977 $
10 12 1394 اميرآباد ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 35,985 3,285,895,486 Rls. 110,190 $
11 12 1394 اميرآباد ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 6,480 2,302,216,193 Rls. 77,862 $
12 12 1394 اميرآباد ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 2,172,761,861 Rls. 76,494 $
13 12 1394 اميرآباد ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 108,420 1,922,410,734 Rls. 64,174 $
14 12 1394 اميرآباد ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,740 1,485,170,814 Rls. 50,346 $
15 12 1394 اميرآباد ترکيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 41,255 1,409,226,288 Rls. 47,043 $
16 12 1394 اميرآباد ترکيه 38062000 املاح كولوفانکها، از اسيدهاي رزيني يا از مشتقات اسيدهاي رزيني يا از كولوفان، غير از املاح محصولات اضافاي كولوفانکها(Rosin adducts) 20,000 1,368,551,815 Rls. 46,812 $
17 12 1394 اميرآباد ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,311 1,126,689,185 Rls. 37,695 $
18 12 1394 اميرآباد ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 425 781,858,651 Rls. 26,087 $
19 12 1394 اميرآباد ترکيه 72112310 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتردا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر 21,708 767,485,763 Rls. 26,017 $
20 12 1394 اميرآباد ترکيه 29181200 اسيد تارتريك 5,600 675,970,356 Rls. 23,798 $
21 12 1394 اميرآباد ترکيه 72124010 ---نوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 20,650 649,661,352 Rls. 22,900 $
22 12 1394 اميرآباد ترکيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 850 420,683,764 Rls. 14,261 $
23 12 1394 اميرآباد ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,024 286,962,770 Rls. 9,659 $
24 12 1394 اميرآباد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,585 179,361,295 Rls. 6,080 $
25 12 1394 اميرآباد ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,070 65,222,289 Rls. 2,211 $
مجموع کل
1,770,722,668,556 ريال
مجموع کل
60,795,162 دلار
[1]