آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 331,397,777 2,220,285,600,094 Rls. 74,502,744 $
2 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 156,052,295 1,254,427,706,010 Rls. 42,421,482 $
3 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 29,048,529 355,976,691,965 Rls. 12,385,844 $
4 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 31,779,604 345,343,031,335 Rls. 11,497,380 $
5 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,982,761 114,910,634,447 Rls. 3,871,809 $
6 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,253,747 103,322,188,499 Rls. 3,424,735 $
7 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,880,810 83,966,222,945 Rls. 2,900,210 $
8 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,118,410 58,692,763,886 Rls. 2,048,473 $
9 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 3,386,110 43,258,866,440 Rls. 1,483,963 $
10 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 10011910 گندم دامي 4,568,050 37,960,319,502 Rls. 1,326,820 $
11 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 3,714,356 35,615,508,744 Rls. 1,260,414 $
12 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,407,560 33,237,901,824 Rls. 1,109,636 $
13 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,850,910 32,583,661,690 Rls. 1,147,252 $
14 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 27131100 کک نفت تکليس نشده 6,415,860 31,922,018,449 Rls. 1,058,617 $
15 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 42,980 30,564,893,296 Rls. 1,060,177 $
16 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,078,420 29,972,736,905 Rls. 1,048,810 $
17 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 2,332,090 25,021,391,655 Rls. 829,043 $
18 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,816,749 23,952,970,263 Rls. 861,494 $
19 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,206,105 22,601,694,206 Rls. 748,822 $
20 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,415,841 14,626,682,602 Rls. 519,598 $
21 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 691,400 8,437,483,627 Rls. 291,450 $
22 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 998,770 7,739,080,226 Rls. 256,347 $
23 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 434,690 5,590,106,215 Rls. 197,495 $
24 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 307,500 3,001,003,108 Rls. 99,612 $
25 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 100,000 2,887,784,887 Rls. 100,166 $
26 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 256,420 2,007,203,085 Rls. 66,499 $
27 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 393 546,063,242 Rls. 18,362 $
28 12 1394 اميرآباد امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 19,200 473,193,231 Rls. 16,746 $
مجموع کل
4,928,925,402,378 ريال
مجموع کل
166,554,000 دلار
[1]