آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,434,081 305,829,461,078 Rls. 10,289,486 $
2 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 453,305 183,911,370,323 Rls. 6,183,105 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 5,310,000 135,475,244,793 Rls. 4,670,498 $
4 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 362,272 68,416,367,389 Rls. 2,292,476 $
5 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 264,879 53,245,776,641 Rls. 1,789,241 $
6 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 88,196 49,951,089,792 Rls. 1,678,809 $
7 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 324,802 35,968,073,272 Rls. 1,231,906 $
8 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 493,095 33,791,127,404 Rls. 1,127,669 $
9 12 1394 اصفهان جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 115,100 31,788,240,686 Rls. 1,081,388 $
10 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 808,378 30,362,759,394 Rls. 1,104,301 $
11 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 194,530 29,556,801,315 Rls. 997,852 $
12 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,000,000 26,984,421,928 Rls. 958,594 $
13 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 85,504 25,447,810,042 Rls. 871,141 $
14 12 1394 اصفهان جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 995,839 22,918,695,655 Rls. 765,720 $
15 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 512,000 20,703,094,036 Rls. 705,191 $
16 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,200 17,319,884,688 Rls. 573,867 $
17 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 210,450 14,513,265,100 Rls. 498,130 $
18 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 177,823 13,850,956,085 Rls. 462,883 $
19 12 1394 اصفهان جمهوري كره 29291000 ايزوسياناتکها 180,000 13,401,048,266 Rls. 447,298 $
20 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 42,320 9,939,742,188 Rls. 336,915 $
21 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 15,611 9,878,221,779 Rls. 327,151 $
22 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 68,500 8,441,068,747 Rls. 282,696 $
23 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15,722 7,553,142,461 Rls. 253,095 $
24 12 1394 اصفهان جمهوري كره 32121000 ورقهکهاي داغکزني 54,950 7,455,441,716 Rls. 253,320 $
25 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 13,085 7,172,342,686 Rls. 237,937 $
26 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,600 6,722,006,761 Rls. 242,593 $
27 12 1394 اصفهان جمهوري كره 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 58,189 5,616,230,681 Rls. 189,456 $
28 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 5,950 5,582,138,557 Rls. 197,214 $
29 12 1394 اصفهان جمهوري كره 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 60,125 5,327,007,918 Rls. 178,418 $
30 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 22,021 5,303,327,016 Rls. 176,088 $
31 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 9,154 4,888,068,241 Rls. 166,140 $
32 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 7,778 4,551,874,681 Rls. 159,101 $
33 12 1394 اصفهان جمهوري كره 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 40,329 3,592,233,828 Rls. 121,278 $
34 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 44,625 3,483,437,554 Rls. 117,072 $
35 12 1394 اصفهان جمهوري كره 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 111,720 2,754,368,972 Rls. 91,935 $
36 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 29,338 2,399,454,128 Rls. 80,403 $
37 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 19,800 2,332,029,812 Rls. 79,768 $
38 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,657 2,104,292,646 Rls. 70,213 $
39 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 339 1,873,523,206 Rls. 64,353 $
40 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,531 1,643,928,344 Rls. 56,474 $
41 12 1394 اصفهان جمهوري كره 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,558 1,611,257,423 Rls. 53,383 $
42 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 21,619 1,499,936,637 Rls. 50,314 $
43 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 1,472,257,228 Rls. 49,147 $
44 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 17,038 1,438,210,098 Rls. 48,067 $
45 12 1394 اصفهان جمهوري كره 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 11,250 1,367,567,297 Rls. 45,315 $
46 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 120,000 1,361,013,917 Rls. 49,500 $
47 12 1394 اصفهان جمهوري كره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 43,990 1,174,078,221 Rls. 41,480 $
48 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,070 1,152,161,186 Rls. 40,612 $
49 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 18,700 1,143,005,280 Rls. 37,869 $
50 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 13,464 1,043,652,000 Rls. 36,479 $
51 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,150 986,385,135 Rls. 34,477 $
52 12 1394 اصفهان جمهوري كره 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,125 938,718,151 Rls. 31,661 $
53 12 1394 اصفهان جمهوري كره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 11,840 826,641,699 Rls. 29,205 $
54 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 400 710,109,206 Rls. 23,579 $
55 12 1394 اصفهان جمهوري كره 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وکمتر ازمس تصفيه شده 200 495,364,285 Rls. 16,412 $
56 12 1394 اصفهان جمهوري كره 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 938 421,237,839 Rls. 14,723 $
57 12 1394 اصفهان جمهوري كره 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 63 289,021,291 Rls. 9,731 $
58 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 480 230,758,789 Rls. 7,646 $
59 12 1394 اصفهان جمهوري كره 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 372 169,409,200 Rls. 5,651 $
60 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 1,200 111,368,424 Rls. 3,687 $
61 12 1394 اصفهان جمهوري كره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,262 80,491,393 Rls. 2,667 $
62 12 1394 اصفهان جمهوري كره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 644 39,363,386 Rls. 1,304 $
63 12 1394 اصفهان جمهوري كره 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4 33,560,460 Rls. 1,140 $
64 12 1394 اصفهان جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 9 14,160,159 Rls. 481 $
مجموع کل
1,240,659,098,513 ريال
مجموع کل
42,045,705 دلار
[1]