آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 78,868 92,800,265,754 Rls. 3,198,796 $
2 12 1394 اراك چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 155,650 78,918,766,088 Rls. 2,614,936 $
3 12 1394 اراك چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 695,088 51,384,137,001 Rls. 1,811,214 $
4 12 1394 اراك چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 431,811 32,267,639,945 Rls. 1,094,968 $
5 12 1394 اراك چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 101,340 24,843,429,765 Rls. 823,107 $
6 12 1394 اراك چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 34,074 17,223,736,530 Rls. 585,065 $
7 12 1394 اراك چين 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 85,500 17,157,431,510 Rls. 571,899 $
8 12 1394 اراك چين 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 102,234 7,446,291,157 Rls. 251,758 $
9 12 1394 اراك چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 37,512 6,744,980,000 Rls. 226,806 $
10 12 1394 اراك چين 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 275,506 6,633,715,148 Rls. 224,937 $
11 12 1394 اراك چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,210 4,988,229,719 Rls. 166,513 $
12 12 1394 اراك چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 60,142 4,381,019,952 Rls. 145,798 $
13 12 1394 اراك چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 16,400 3,069,472,804 Rls. 101,776 $
14 12 1394 اراك چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 76,068 2,802,830,231 Rls. 95,464 $
15 12 1394 اراك چين 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 33,600 2,390,228,661 Rls. 79,968 $
16 12 1394 اراك چين 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 21,073 2,252,614,708 Rls. 75,124 $
17 12 1394 اراك چين 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 20,000 2,213,688,182 Rls. 78,029 $
18 12 1394 اراك چين 84821000 بلبرينگ. 13,024 1,981,822,964 Rls. 69,270 $
19 12 1394 اراك چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 33,842 1,879,140,065 Rls. 63,466 $
20 12 1394 اراك چين 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 21,410 1,801,783,001 Rls. 61,918 $
21 12 1394 اراك چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,550 1,769,886,102 Rls. 59,813 $
22 12 1394 اراك چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 24,000 1,730,246,400 Rls. 57,758 $
23 12 1394 اراك چين 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 17,000 1,416,594,680 Rls. 50,949 $
24 12 1394 اراك چين 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 21,900 1,363,511,608 Rls. 47,659 $
25 12 1394 اراك چين 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,600 1,149,203,628 Rls. 39,455 $
26 12 1394 اراك چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 7,408 1,110,233,065 Rls. 37,548 $
27 12 1394 اراك چين 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 6,000 932,502,375 Rls. 30,975 $
28 12 1394 اراك چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 24,124 912,370,392 Rls. 30,456 $
29 12 1394 اراك چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 19,578 881,310,672 Rls. 30,569 $
30 12 1394 اراك چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 2,842 845,088,990 Rls. 28,466 $
31 12 1394 اراك چين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 73,000 754,080,000 Rls. 25,173 $
32 12 1394 اراك چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 10,941 752,216,966 Rls. 25,278 $
33 12 1394 اراك چين 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 7,500 679,050,000 Rls. 22,500 $
34 12 1394 اراك چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 68,000 676,382,400 Rls. 22,409 $
35 12 1394 اراك چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,860 629,625,600 Rls. 20,860 $
36 12 1394 اراك چين 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 4,657 587,013,848 Rls. 19,659 $
37 12 1394 اراك چين 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 1,736 443,568,180 Rls. 15,504 $
38 12 1394 اراك چين 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 42,000 385,560,000 Rls. 12,774 $
39 12 1394 اراك چين 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 8,640 336,637,386 Rls. 11,179 $
40 12 1394 اراك چين 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 439 314,751,852 Rls. 11,072 $
41 12 1394 اراك چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 2,015 248,167,660 Rls. 8,768 $
42 12 1394 اراك چين 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 5,209 234,332,596 Rls. 7,781 $
43 12 1394 اراك چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 14,500 188,200,000 Rls. 6,253 $
44 12 1394 اراك چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,180 136,430,498 Rls. 4,614 $
45 12 1394 اراك چين 25070010 کائولن 25,200 111,619,620 Rls. 3,698 $
46 12 1394 اراك چين 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 140 86,372,298 Rls. 2,862 $
47 12 1394 اراك چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 23,800 46,828,404 Rls. 1,551 $
48 12 1394 اراك چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 400 43,755,814 Rls. 1,502 $
49 12 1394 اراك چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 2,916 35,707,271 Rls. 1,268 $
50 12 1394 اراك چين 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,220 30,139,825 Rls. 1,019 $
51 12 1394 اراك چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 76 25,616,601 Rls. 873 $
52 12 1394 اراك چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 40 20,256,340 Rls. 676 $
53 12 1394 اراك چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 550 19,389,182 Rls. 656 $
54 12 1394 اراك چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 35 15,132,325 Rls. 505 $
مجموع کل
382,093,005,763 ريال
مجموع کل
12,982,893 دلار
[1]