آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 618,250 24,249,332,704 Rls. 843,017 $
2 12 1394 اراك هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 116,000 4,758,250,481 Rls. 167,721 $
مجموع کل
29,007,583,185 ريال
مجموع کل
1,010,738 دلار
[1]