آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 147,000 17,798,480,700 Rls. 161,700 $
2 1 1398 یزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 9,032,900,000 Rls. 100,000 $
3 1 1398 یزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 25,000 4,678,017,500 Rls. 42,500 $
4 1 1398 یزد امارات متحده عربي 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 71,230 331,665,937 Rls. 3,013 $
مجموع کل
31,841,064,137 ريال
مجموع کل
307,213 دلار
[1]