آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 986,422 5,373,717,649 Rls. 58,085 $
2 1 1398 یزد ارمنستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 206,157 1,409,324,415 Rls. 14,596 $
3 1 1398 یزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 56,900 1,315,760,446 Rls. 12,518 $
4 1 1398 یزد ارمنستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 117,235 734,578,042 Rls. 7,453 $
5 1 1398 یزد ارمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 22,170 145,610,348 Rls. 1,612 $
مجموع کل
8,978,990,900 ريال
مجموع کل
94,265 دلار
[1]