آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد آذربايجان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 629,940 4,128,763,245 Rls. 43,380 $
2 1 1398 یزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 74,300 1,587,270,454 Rls. 16,346 $
3 1 1398 یزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 25,000 1,580,757,500 Rls. 17,593 $
4 1 1398 یزد آذربايجان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 174,180 993,959,541 Rls. 11,020 $
5 1 1398 یزد آذربايجان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 26,050 181,881,320 Rls. 1,652 $
6 1 1398 یزد آذربايجان 69074090 ـ ـ ـ سایر 25,060 149,675,153 Rls. 1,657 $
مجموع کل
8,622,307,213 ريال
مجموع کل
91,648 دلار
[1]