آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان افغانستان 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 10,771 21,151,584,973 Rls. 234,162 $
2 1 1398 کرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 296,796 14,056,644,276 Rls. 150,894 $
3 1 1398 کرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 21,680 1,745,836,131 Rls. 15,861 $
4 1 1398 کرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 550,000 1,351,892,022 Rls. 12,282 $
5 1 1398 کرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,800 1,092,963,600 Rls. 11,280 $
6 1 1398 کرمان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 115 54,369,714 Rls. 606 $
مجموع کل
39,453,290,716 ريال
مجموع کل
425,085 دلار
[1]