آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمانشاه فدراسيون روسيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 81,840 1,842,134,465 Rls. 20,460 $
مجموع کل
1,842,134,465 ريال
مجموع کل
20,460 دلار
[1]