آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان لبنان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 21,600 3,511,991,520 Rls. 39,086 $
مجموع کل
3,511,991,520 ريال
مجموع کل
39,086 دلار
[1]